Juridisk Forening i København. I sæsonen 1938/39 har foreningen som sædvanlig holdt 6 møder med følgende foredragsholdere: professor dr. juris Poul Andersen »forfatningskommissionens udkast til ændringer i grundloven», professor dr. juris Ragnar Knoph »ikke-bruk av rett — trekk fra norsk rettspraksis», docent Stig Juul »moderne tysk privatret», dommer J. L. Buch» faderskabssagerne (børnelovene af 7/5 1937)», højesteretssagfører Karsten Meyer »landsretsproceduren i borgerlige sager», landsretssagfører Adam Jacobi »stabilitet i vetotilstanden». Tre af foredragene efterfulgtes af diskussion. Formanden i foreningens bestyrelse er vedblivende professor dr. juris Henry Ussing — de øvrige medlemmer af bestyrelsen repræsenterer det juridiske fakultet, domstolene, administrationen, sagførerstanden og erhvervslivet. Medlemstallet er 561.

Fh.

    Juridiska föreningen i Finland hade sitt till följd av kriget uppskjutna årsmöte d. 22 febr. 1940. Därvid höll prof. Sigurd Björksten föredrag överämnet »Om tillåtna krigsmedel». Vid mötet utdelades följande pris för rättsvetenskapliga arbeten: föreningens stora pris tillföll skolrådet jur.dr Bo Palmgren för monografin Målsägandens åtalsrätt (se SvJT 1939 s. 786) och ett mindre pris gavs åt advokaten jur. dr Gunnar Palmgren för en avhandling rörande konkurrensklausuler vid tjänsteavtal (se ovan s. 345). Två smärre belöningar för uppsatser i föreningens tidskrift utdelades och tillföllo justitierådmannen Gunnar Nybergh och prof. Ragnar Hemmer. — Till ordf. för föreningen under innevarande år återvaldes prof. O. Hj. Granfelt. Tidskriftens redaktionssekreterare är som förut prof. Ragnar Hemmer.

O. Hj. G.

    Den Norske Dommerforening hadde ved utgangen av året 1939 165 medlemmer. Foreningen holdt sitt årlige medlemsmøte 4. sept. 1939 i Oslo. Sorenskriver Tarald Lundevall holdt minnetale over foreningens avdøde formann, høiesterettsdommer Eyvind Andersen. Høiesterettsadvokat Per Ryghholdt foredrag » Om skrankeadvokatens arbeide, sett med hans egne øine». Videre blev det gjort rede for enkelte av de saker som foreningens styrehadde behandlet siden forrige medlemsmøte.

NORDISKT OCH INTERNATIONELLT. 377    Til foreningens formann blev valgt sorenskriver Tarald Lundevall. De øvrige styremedlemmer er lagdommer Enevold Borch, sorenskriver Bjarne Torstenson, lagdommer J. Koefoed og sorenskriver Ole F. Harbek. Varamenn er byfogd Harald Gram og byrettsdommer P. J. Gløersen. Foreningens sekretær er byrettsdommer Andreas Mohr, som også er redaktør av foreningens »Medlemsblad».

O. F. H.