536 LITTERATUB NOTISER.ALGOT BAGGE. Krigshandelslagen samt andra kristidsförfattningar rörande handeln och sjöfarten på utlandet. Utg. av Stockholms handelskammare, Svenska bankföreningen, Sveriges allmänna exportförening och Sveriges industriförbund. Sthm 1940. Fritze i distr. 175 s. Inb. kr. 4.75.

    Justitierådet Bagge, som på sin tid tog verksam del i utarbetandet av 1916 års krigshandelslag, har nu utgivit en kommentar till den nya krigshandelslagen av år 1939 eller, såsom dess rubrik officiellt lyder, lagen d. 30 dec. 1939 ang. vissa utfästelser rörande införsel och utförsel av varor m. m. Den nya lagen överensstämmer med den gamla frånsett några skiljaktigheter av huvudsakligen formell natur. Efter en orienterande inledning lämnas i boken en ganska ingående kommentar till krigshandelslagen. Därefter följer en framställning av de ämnen, som behandlas i kungl. förordningen d. 3 mars 1916 om straff för olovlig varuinförsel m.m., vissa lagrum i 8 kap. strafflagen i deras nya lydelse, lagen d. 9 jan. 1940 om vissa tvångsmedel vid krig eller krigsfara m.m. samt lagen d. 8 juni 1923 om straff för olovlig varuinförsel jämte kungl. kungörelsen d. 21 mars 1940 angående importförbud å vissa varor. Förf. övergår därpå till att kommentera författningar angående fraktfart, överlåtelse av fartyg och statlig krigsförsäkring. Arbetet är, såsom man kunnat vänta, juridiskt orienterat. Åt ansvarsbestämmelserna ägnas rätt mycken uppmärksamhet, bl. a. behandlas den intrikata frågan om delaktighet i de till specialstraffrätten hörande brotten. Boken blir utan tvivel till stor nytta för domstolar, advokater och andra som ha att göra med tillämpningen av de ifrågavarande författningarna.

I. S.

TUWE JANSSON. Krisförfattningar för utrikestrafiken jämte förklarande anmärkningar, hänvisningar och sakregister. Sthm 1940. Norstedt. IV+ 375 s. Inb. kr. 7.50.

    Byråchefen i kungl. generaltullstyrelsen TUWE JANSSON har i en volym samlat författningar angående utrikestrafiken, vilka tillkommit under nu rådande kristid eller kvarstå från förr. I regel ha författningar, som förmodats ofta eller mera allmänt komma i tillämpning, avtryckts i sin helhet eller viktigare delar, medan andra föreskrifter återgivits i utdrag eller endast omnämnts. En huvuddel av boken omfattar exportförbudsförfattningar av skilda slag, men även krisförfattningar angående importförbud samt ämnen såsom förfoganderätt, tvångsmedel, luftskydd, telegraf och telefon, persontrafik och valutor ha upptagits. Författningstexten har försetts med förklarande anmärkningar och hänvisningar. Ett utförligt sakregister avslutar arbetet. Detta är säkerligen ägnat att underlätta orienteringen i den urskog av författningar som finnas på dessa områden.

I. S.

Lagstiftningen om förräderi-, sabotage- och spioneribrott m. m. enligt lagarna den 17 maj 1940. Sammanställning utarbetad inom justitiedepartementet. Sthm 1940. Norstedt. 24 s. Kr.0.30. — Justitiedepartementets promemorior 1940:2.

    Genom lagen d. 17 maj 1940 (nr 356) om ändrad lydelse av 8 kap. samt 9 kap. 7 § och 10 kap. 14 § strafflagen och en samtidigt utfärdad lag om ändring i vissa delar av strafflagen för krigsmakten (nr 357) ha nya be-

LITTERATURNOTISER. 537stämmelser meddelats om förräderi och andra för rikets säkerhet menliga brott. Vidare har genom en samma dag utfärdad lag med vissa bestämmelser till skydd för försvaret m.m. (nr 358) meddelats föreskrifter omförbud för obehöriga att beträda vissa anläggningar och områden m. m. I anslutning till denna lag har d. 24 maj 1940 utfärdats en kungörelse (nr 383) angående tillämpningen av lagen (bevakningskungörelse) med närmare bestämmelser om vem rätten att meddela sådant förbud skall tillkomma m.m. Lagstiftningen grundar sig på ett av prof. RAGNAR BERGENDAL och revisionssekreteraren OLOF THULIN d. 10 april 1940 avgivet betänkande (SOU 1940:8, jfr SvJT 1940 s. 450).
    I syfte att göra lagstiftningen lättare tillgänglig, främst för polis-, åklagar och militärmyndigheter, har inom justitiedepartementet utarbetats en kortfattad men samtidigt lättläst och överskådlig redogörelse för de nya reglerna. Texten till författningarna är införd såsom bilaga till redogörelsen.

I. S.