DÖDSFALL. 579    Edvard Alfred Langberg avled d. 2 maj 1940. Han var född i Kristianstad 1902 och avlade studentex. där 1921. Han studerade därefter i Lund, varest han 1924 avlade jur. kand. ex. Efter tingstjänstgöring började han 1929 advokatverksamhet i Nässjö såsom delägare i Holms juridiska byrå. Han blev ledamot av Sveriges advokatsamfund 1932.

    Lars Olof Levertin avled i Karlskrona d. 4 maj 1940. Han föddes i Sthm 1865, avlade studentex. i Uppsala 1884 och jur. u. kand. ex. där 1893. Han blev stadsfogde i Karlskrona 1898 och rådman där 1908. Samtidigt var han advokatfiskal i flottan sedan 1905. Han var ordf. i Karlskrona konstförening och en av de ledande personerna i stadens musik- och orkesterföreningar.

    Lagrådet. Till ledamöter av lagrådet för nästa tjänstgöringsperiod ha utsetts justitieråden Hilding Forssman, Sven Bellinder och Fritz Sterzel samt regeringsrådet Adolf Lundewall.

    Justitiedepartementet. Enligt bemyndigande av K.M:t 19 april 1940 har chefen för justitiedepartementet tillkallat processlagberedningens ordf. f. d. justitierådet N. Gärde, ordf., prof. Nils Herlitz och riksgäldsfullmäktigen Axel Lindqvist att verkställa utredning rörande de bestämmelser ang. förvaltningsdomstolarnas och förvaltningsmyndigheternas verksamhet, vilka kunna vara erforderliga vid krig eller krigsfara eller eljest under utomordentliga av krig föranledda förhållanden. Till sekr. åt de sakkunniga har utsetts processlagberedningens sekr. hovrättsrådet i Svea hovrätt Erik Söderlund, varjämte de sakkunniga biträdas av assessorn i samma hovrätt Ingvar Lindell vilken enligt förordnande av K. M:t 10 maj 1940 biträder inom justitiedepartementet.

    Nedre Justitierevisionen. K. M:t har 31 maj 1940 till revisionssekreterare fr. o. m. 1 juni 1940 utnämnt hovrättsrådet i hovrätten för Övre Norrland Hilmer Kollberg.

    Hovrätterna. K. M:t har
    17 maj 1940 beviljat hovrättsrådet i Svea hovrätt friherre Adam Giertta avsked från hovrättsrådsämbetet fr. o. m. 13 juni 1940;
    24 maj 1940 till ordförande resp. vice ordförande å division i Svea hovrätt för tiden 13 juni 1940—31 december 1943 förordnat hovrättsråden i samma hovrätt Erik Bergendal och Paul Poss;
    s. d. till hovrättsråd i hovrätten över Skåne och Blekinge fr. o. m. 1 juni 1940 utnämnt revisionssekreteraren Carl Davidsson;
    7 juni 1940 till assessor i Svea hovrätt förordnat adjungerade ledamoten i samma hovrätt Erik Göransson;
    14 juni 1940 till assessor i Göta hovrätt förordnat adjungerade ledamoten Per-Otto Hainer.

    Häradsrätterna. K. M:t har
    26 april 1940 förordnat att med återbesättande av häradshövdingämbetet i Aspelands och Handbörds domsaga skall tills vidare anstå;
    31 maj 1940 till häradshövding i Hammarkinds, Stegeborgs och Skärkinds domsaga fr. o. m. 1 juni 1940 transporterat utnämnde häradshövdingen i Lindes domsaga Hugo Nohrlander.

    Rådhusrätterna. K. M:t har 17 maj 1940 förordnat att rådhusrätten i Eksjö skall upphöra fr. o. m. 1 jan. 1941 och staden i judiciellt avseende förenas med Södra Vedbo tingslag av Norra och Södra Vedbo domsaga,