Ungdomsfängelsenämnden har till K. M:t avgivit årsberättelse för 1939. Enligt denna har under året å ungdomsanstalt intagits 166 män och 8 kvinnor. Motsvarande siffror för 1938 voro resp. 112 och 4. Antalet från ungdomsanstalt under året på prov utskrivna utgjorde 98, därav 1 kvinna. I 19 fall ha eleverna omedelbart efter utskrivningen haft att inställa sig till värnpliktstjänstgöring. Bland de under året förordnade 132 tillsynsmännen voro 19 fångvårdstjänstemän, 18 hovrättsfiskaler, 17 hovrättsassessorer, 10 andra domare, 9 folkskollärare, 8 präster, 5 överlärare, 5 advokater, 5 nämndemän och 4 byråchefer. Av under året utskrivna elever ha 4 återintagits i ungdomsanstalt. Fördelningen av eleverna å de olika anstalterna vid 1939 års slut var beträffande männen följande: Nyköping 24, Uppsala 35, Skenäs 53, Mäshult 19, Håga 17, Långanäs 9, sinnessjukavdelningarna å Långholmen 1 och i Ystad 8 samt beträffande kvinnorna: Växjö 2 och Viebäck 9. 6 manliga elever voro tillfälligt avvikna och två permitterade. 

    Bonastyrelsen avgav i september 1939 till K. M:t sin berättelse för verksamheten vid statens uppfostringsanstalt å Bona under budgetåret 1938/39. Enligt denna utgjorde antalet å anstalten vistande elever vid budgetårets början 157 och vid dess slut 190. Medeltalet elever under redogörelseåret var 176. Till jämförelse må meddelas att medeltalet elever de två närmast föregående åren utgjorde 140 respektive 155. Under året nyintogos 117 ynglingar, av vilka 13 överflyttats från skyddshem med stöd av 43 § barnavårdslagen. Av de nykomna, av domstol till tvångsuppfostran dömda 104 eleverna hade 92 eller cirka 88 % begått tillgreppsbrott samt 41 eller i runt tal 39 % gjort sig skyldiga till olovligt brukande av motorfordon. På prov utskrevos 112 och slutligt direkt från anstalten 9 elever. Dessutom utskrevos slutligt 73 tidigare på prov utskrivna elever. Under redogörelseåret återtogos eller återvände frivilligt 42 förut villkorligt utskrivna elever. Hela antalet dylika elever utgjorde 135 den 30 juni 1939. Vid samma tidpunkt var en elev förrymd.

    Från riksdagen. Följande kungl. propositioner med lagförslag ha under nedan nämnda dagar behandlats av riksdagen:
    efter utlåtande av första lagutskottet:
    29 mars: nr 84 om fortsatt giltighet av maximiprislagen d. 22 juni 1939 (fin.dep., utl. 13), bifallen;

NOTISER. 491    nr 86 om fortsatt giltighet av lagen d. 20 okt. 1939 med särskilda bestämmelser ang. gäldande av ersättning enligt fartygsuttagningslagen m. fl. lagar (fin.dep., utl. 14), bifallen;
    nr 111 ang. fortsatt giltighet av allmänna förfogandelagen d. 22 juni 1939 (folkhushållningsdep., utl. 15), bifallen;
    10 april: nr 104 om ändrad lydelse av 39 § lagen d. 23 okt. 1914 om krigsdomstolar och rättegången därstädes (just.dep., utl. 23), bifallen;
    nr 116 ang. fortsatt giltighet av lagen d. 16 febr. 1934 om fullgörande i vissa fall av betalningsskyldighet i förhållande till utlandet m. m. (hand.dep.,utl. 24), bifallen;
    efter utlåtande av andra lagutskottet:
    13 mars: nr 60 ang. ändrad lydelse av 26 och 30 §§ lagen d. 28 juni 1935 om folkpensionering m. m. (soc.dep., utl. 7), bifallen;
    nr 66 ang. ändrad lydelse av 7 § lagen d. 12 juni 1931 om behandling av alkoholister (alkoholistlag) (soc.dep., utl. 9), bifallen;
    nr 71 ang. ändrad lydelse av 4 st. i övergångsbestämmelserna till lagen d. 18 april 1935 med vissa bestämmelser om arbetsförmedling (soc.dep., utl. 10), bifallen;
    10 april: nr 171 om skyldighet att avverka ved till avsalu m. m. (folkhushållningsdep., utl. 13), bifallen med vissa ändringar.
    Riksdagen har vidare beslutat följande skrivelse till K. M:t.
    Efter utlåtande av första lagutskottet har riksdagen anhållit, att K. M:t ville för innevarande års riksdag framlägga förslag till sådan ändring i giftermålsbalken att trolovade beredes vidgad rätt att erhålla vigsel utan att lysning föregått (utl. 16).

I. S.