Några rusdryckers alkoholhalt. För att i mål angående rattfylleri utnyttja det bevismaterial, som utgöres av den tilltalades egna och vittnens uppgifter om hans spritkonsumtion, torde man i regel omräkna de uppgivna mängderna av olika inmundigade drycker till brännvin med en alkoholhalt av 40 volymprocent, därvid allt brännvin och de flesta vanligare starkspritsorter antagas innehålla 40 volymprocent alkohol och en halva pilsner motsvara 2.5 cl. brännvin.1 Även om med hänsyn till omständigheterna det endast kan bli fråga om en rätt grov uppskattning, för vilken en mindre skillnad i den antagna alkoholhalten spelar en mycket underordnad roll, kan det vara av intresse att här sammanställa några mer exakta siffror angående olika dryckers alkoholhalt.2 Siffrorna hava inhämtats beträffande pilsnern i kontrollstyrelsen och i övrigt hos Stockholmssystemet.

 Volymprocent alkohol

1 cl av drycken motsvarar 
i cl 40% brännvin

Vanligt renat brännvin40 
Svensk genever421,05
O.P Anderssons akvavit431,07
Nyköpings brännvin441,10
Skåneakvavit44,5 
Flertalet andra akvavitsorter, kronbrännvin, bordsbrännvin (cellulosa) gin o. kirschbrännvin461,15
Gauffins dubbelblandning50,51,25
Absint681,70
Starkglögg38 
Eau-de-vie***43 
Eau-de-vie* och **42 
Cognac43-44 

Whiskey, härtappad

Importerad

46

43-44

 

Chartreuse, grön

Gul

55

43

1.38
Bénédictine43 
Curacao (olika sorter)30-39 
Punsch25-26 
Vermouth och starkviner omkring180.63-0.65
Bourgogne12-140.45
Champagne och Villa franca10-120.25-0.30
Andra vanligare lättviner9-100.225-0.25


    Vad angår pilsner eller öl (klass II) kan denna dryck enligt nu liksom tidigare gällande lagstiftning (se KF 15 dec. 1939 ang. tillverkning och beskattning av maltdrycker 3 §) innehålla mellan 1.8 och 3.2 viktprocent alkohol. Enligt av kontrollstyrelsen (under några år före 1934) utförda analyser av 270 prov från 150 bryggerier växlar alkoholhalten avsevärt även mellan olika prov från samma bryggeri. Siffrorna ligga mellan 2.35 och 3.53 viktprocent och fördela sig på följande sätt:
2.3—2.6/6 2.6—2.7/7 2.7—2.8/16 2.8—2.9/42 2.9—3.0/54 3.0—3.1/84 3.1—3.2/50 3.2—3.5/11

1 Jfr SCHLYTER i Festskrift för Marks von Würtemberg s. 519 not. 1.

2 Jfr SvJT 1939 s. 192.

488 NOTISER.    Den lägsta viktprocent man praktiskt har att räkna med torde vara 2.6, motsvarande omkr. 3.3 volymprocent. Det stora flertalet prov återfinnes mellan 2.8—3.2 viktprocent, och genomsnittet för samtliga prov utgör 2.98 eller praktiskt taget 3 viktprocent, motsvarande 3.8 volymprocent.
    Med det vanliga flaskinnehållet av 330 kbcm (333 gr) är alkoholmängden i en halva pilsner med 2.6 viktprocent alkohol den samma som i 2.72 cl brännvin av 40 volymprocent alkoholhalt. Stiger pilsnerns alkoholhalt till 3 viktprocent, motsvarar alkoholmängden den i 3.15 cl brännvin (10 gr). Vid en alkohalt av 3.2 viktprocent (motsvarande omkr. 4.05 volymprocent) är man uppe i alkoholmängden i 3.30 cl brännvin.
    Som synes äro domstolarnas ovannämnda antaganden angående dryckers alkoholhalt präglade av tillbörlig försiktighet. Det bör emellertid hållas i minnet att de stundom leda till för låga resultat vid beräkningen av den alkoholmängd som förtärts. Detta gäller särskilt beträffande pilsner.

Emil Sandström.