LAGRÅDET

 

har nedannämnda dagar avgivit utlåtande över följande lagförslag.
1939
Nov. 30 Förslag till lag om tjänsteplikt m. m. Föredragande: hovrättsfiskalen Erik Hedfeldt. (Soc.dep.)
» 30 Förslag till lag om tjänsteplikt för medicinalpersonalvid krig eller krigsfara. Föredragande: hovrättsfiskalen ErikHedfeldt. (Soc.dep.) 
Dec. 14 Förslag till lag om vissa tvångsmedel vid krig ellerkrigsfara m. m. Föredragande: lagbyråchefen Gunnar Danielson.

    1940
Jan. 10 Förslag till lag ang. ändrad lydelse av 10, 11 och 15 §§ lagen d. 18 juni 1926 om sammanläggning av fastigheter å landet m. m. Föredragande: lagbyråchefen Gösta Walin.
» 12 Förslag till lag om förbud i vissa fall mot fraktfart medsvenskt fartyg m. m. Föredragande: lagbyråchefen Rolf Dahlgren. (Folkhushållningsdep.)
» 18 Förslag till lag ang. ändrad lydelse av 48 och 149 §§ lagen d. 25maj 1917 om försäkringsrörellse. Föredragande: byråchefen H. A. Prawitz. (Hand.dep.)
» 19 Förslag till lag om utsträckning av tiden för upptagande av växelprotest m.m. vid krig eller krigsfara. Föredragande: lagbyråchefen Gösta Walin.
» 19 Förslag till lag om ändring i vissa delar av luftskyddslagen d. 11 juni 1937. Föredragande: chefen för rättsavdelningen i soc.dep. Sven Björkholm.
Febr. 3 Förslag till lag ang. ändrad lydelse av 6 § lagen d. 15 juni 1934 om sparbankernas säkerhetskassa. Föredragande: hovrättsassessorn Hjalmar Nordfelt. (Fin.dep.)
» 6 Förslag till lag om skyldighet för ägare av anläggningar och byggnader att anordna skyddsrum m. m. Föredragande: lagbyråchefen Gösta Walin.

400 LAGRÅDET.Febr. 16 Förslag till lag ang. ändrad lydelse av 26 och 30 §§ lagen d. 28 juni 1935 om folkpensionering m. m. Föredragande: chefen för rättsavdelningen i soc.dep. Sven Björkholm.
» 20 Förslag till lag ang. ändrad lydelse av 7 § lagen d. 12 juni 1931 om behandling av alkoholister (alkoholistlag). Föredragande: chefen för rättsavdelningen i soc.dep. Sven Björkholm.
» 23 Förslag till lag om fortsatt giltighet av valutalagen d. 22 juni 1939. Föredragande: hovrättsassessorn Hjalmar Nordfelt. (Fin.dep.)
» 23 Förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen d. 20 okt. 1939 med särskilda bestämmelser ang. gäldande av ersättning enligt fartygsuttagningslagen m. fl. lagar. Föredragande: hovrättsassessorn Hjalmar Nordfelt. (Fin.dep.)
» 23 Förslag till lag om fortsatt giltighet av maximiprislagen d. 22 juni 1939. Föredragande: hovrättsassessorn Hjalmar Nordfelt. (Fin.dep.)
» 27 Förslag till lag om ändrad lydelse av 1 kap. 8 §, 3 kap. 14 §,4 kap. 3 och 4 §§ samt 17 kap. 1 § lagen d. 18 juni 1926 om delning av jord å landet m. m. Föredragande: hovrättsrådet Gösta Quensel.
Mars 4 Förslag till lag ang. ändring i vissa delar av lagen d. 27 juni 1924 om förmynderskap m. m. Föredragande: lagbyråchefenGösta Walin.
» 4 Förslag till lag ang. fortsatt giltighet av lagen d. 16 febr. 1934 om fullgörande i vissa fall av betalningsskyldighet i förhållande till utlandet m. m. Föredragande: kontorschefen i clearingnämnden amanuesen L. Belfrage. (Hand.dep.)
» 4 Förslag till lag om ändrad lydelse av 1 § lagen d. 12 juni 1925 om straff för förbrytelser i tjänsten av vissa värnpliktiga (civilarbetare). Föredragande: hovrättsassessorn F. K. I. Öhman.
» 6 Förslag till lag ang. fortsatt giltighet av allmänna förfogandelagen d. 22 juni 1939. Föredragande: lagbyråchefen Rolf Dahlgren. (Folkhushållningsdep.)
» 6 Förslag till lag om skyldighet för ägare av viss skogsmark m. fl. att avverka ved för avsalu. Föredragande: lagbyråchefen Rolf Dahlgren. (Folkhushållningsdep.)
» 8 Förslag till lag ang. ändrad lydelse av 3 och 29 §§ lagen d. 11 sept. 1936 om förenings- och förhandlingsrätt. Föredragande: revisionssekreteraren Ove Hesselgren. (Soc.dep.)
» 7 Förslag till lag om ändrad lydelse av 39 § lagen d. 23 okt. 1914 om krigsdomstolar och rättegången därstädes. Föredragande: lagbyråchefen Gunnar Danielson.
» 11 Förslag till lag om anstånd för vissa värnpliktigamed betalning av hyra m. m. Föredragande: lagbyråchefen Gösta Walin.