I Svensk Juristtidnings redaktion har föreningen för utgivande av SvJT d. 25 nov. 1940 efter f. d. justitierådet Birger Wedberg invalt f. d. justitierådet Einar Stenbeck och till suppleant efter justitierådet Erik Lind,som jämväl avsagt sig uppdraget, utsett justitierådet Emil Sandström, som åtagit sig att vara redaktör för rättsfallsavdelningen i stället för justitierådet Rudolf Eklund, vilken önskat avgå från denna funktion. Redaktionen utgöres sålunda från ingången av år 1941 av presidenten Birger Ekeberg,ordf., professor Thore Engströmer, hovauditören Carl Ljungholm (kassaförvaltare), presidenten Karl Schlyter (ansvarig utgivare) och justitierådet Einar Stenbeck, med följande suppleanter: justitieråden Nils Alexanderson, Rudolf Eklund och Emil Sandström, professor Ragnar Bergendal och byråchefen för lagärenden Ivar Strahl (redaktionssekreterare).

52—407004. Svensk Juristtidning 1940.