Svenska kriminalistföreningen har under år 1939 haft ett extra sammanträde d. 21 april och ordinarie årssammanträde d. 1 dec. Vid sammanträdet d. 21 april, som hölls gemensamt med Stockholmsavdelningen av Sveriges advokatsamfund och Juristföreningen i Stockholm, förekom diskussion om straffprocessen enligt processlagberedningens förslag till ny rättegångsbalk med inledningsanförande av prof. Thore Engströmer. Såsom representanter för de norska och danska kriminalistföreningarna närvoro høiesterettsdommer Erik Solem och prof. Stephan Hurwitz. Vid sammanträdet d. 1 dec. företogs val av styrelse för år 1940, varvid förutvarande ledamöterna presidenten Karl Schlyter, ordf., överdirektören Hardy Göransson, v. ordf., prof. Ragnar Bergendal, hovrättsassessorn Kurt Holmgren, prof. Olof Kinberg, kanslirådet G. H. von Koch, advokaten frih. Georg Stjernstedt och prof. Folke Wetter omvaldes samt förste polisintendenten Knut Rydholm utsågs i stället för borgmästaren Jakob Pettersson, vilken undanbett sig återval. Vidare förekom vid sammanträdet diskussion över ämnet »Allmänprevention och individualprevention» med inledningsanförande av direktören vid Botsfengslet i Oslo Hartvig Nissen. De nordiska kriminalistföreningarnas årsbok 1938, upptagande alla föreningarnas förhandlingar under året jämte ett antal uppsatser, har utkommit 1939 (se SvJT 1939 s.459). I årsboken har svenska kriminalistföreningens medlemsantal angivitstill 533. Anmälan om inträde adresseras till föreningen, Riddarhuskajen 1,Stockholm, eller göres per tel. 10 54 85.

    Försäkringsjuridiska föreningen har under år 1939 sammanträtt fyragånger, därvid följande föredrag hållits: d. 13 jan. av justitierådet Rudolf Eklund »De nya allmänna brandförsäkringsvillkoren»; d. 23 mars av ombudsmannen Alf Tuneld »Några äktenskapsrättsliga synpunkter på livförsäkring»; d. 3 nov. av kammarrättsassessorn Erik Stern »Några skatterättsliga spörsmål»; d. 12 dec. av prof. Åke Holmbäck »Förslag till ändringar i förmynderskapslagstiftningen, särskilt ur försäkringssynpunkt».
    Styrelsen utgöres av följande personer: försäkringsdirektören WilliamHemberg, ordf., doc. Phillips Hult, v. ordf., avdelningschefen Harry Enell, sekr., advokaten Yngve Häckner, advokaten Erik Löfgren, direktören Lars Bennich, advokaten Harald Bauer och hovrättsrådet Ejnar Hörstadius. Styrelsesuppleanter äro advokaten Sten Hagardt och direktören Trygve Loven. Revisorer äro advokaten Knut Littorin och bankombudsmannen Axel Åström. Revisorssuppleant är hovrättsfiskalen Sigurd Dennemark. Föreningen har 149 aktiva och 31 passiva medlemmar.