Professor Nils Stjernberg hyllas. I samband med prof. Stjernbergs avgång d. 1 sept. 1940 från sin professur vid Stockholms högskola ägde en högtidlighet rum vid ett sammanträde med högskolans stats- och rättsvetenskapliga samt humanistiska fakulteter. Å båda fakulteternas vägnar överlämnade högskolans rektor, prof. Tunberg, till prof. Stjernberg en ståtlig festskrift tillägnad »Stockholms högskolas förste juris professor, forskaren, läraren, vännen» av fakulteterna. Skriften innehåller bidrag av 26 författare, som äro eller varit knutna till de båda fakulteterna, ehuru likväl det rättsvetenskapliga inslaget dominerar. Festskriften, som i dagarna blir tillgänglig i bokhandeln, kommer att anmälas i SvJT.

42—407004. Svensk Juristtidning 1940.