Lagberedningen har, enligt sin till K. M:t avgivna redogörelse för 1939, under året fortsatt arbetet med revisionen av aktiebolagslagstiftningen. Utredning har företagits och utkast till lagtext upprättats rörande vissa ämnen som tidigare ej varit föremål för närmare behandling, såsom fusion av aktiebolag och registrering. Vidare hava behandlats bl. a. vissa spörsmål rörande dels s. k. enmansbolag och dels sådana aktiebolag, i vilkas bolagsordning upptagits förbehåll om inskränkning i rätten att förvärva aktier i bolaget. Sedan tidigare upprättade lagutkast, särskilt lagutkasten om aktiebrev och aktiebok, om avsättning till fonder och om vinstutdelning, om redovisningen inom aktiebolag och om revision, om likvidation och upplösning samt om skadestånd, närmare bearbetats, har i korrektur uppsatts text till ny lag om aktiebolag. På grundval av föreliggande skriftliga utredningar och motivutkast har lagberedningen under hösten börjat utarbetandet av motiv till lagförslaget. Ett ursprungligen till september 1939 utsatt avslutande sammanträde i Köpenhamn med delegerade för de övriga nordiska länderna har ej kunnat komma till stånd till följd av hinder som uppkommit för vissa av de delegerade. Korrektur å lagtexten har emellertid tillställts de delegerade och textförslag hava från vissa av dem under hösten avsänts till lagberedningen.
    En av lagberedningens ledamöter, hovrättsrådet E. Anderberg, har, i samråd med beredningens ordförande, fortsatt arbetet med vissa förberedande utredningar för revision av jordabalken. Sedan d. 15 dec. 1939 biträder Anderberg inom jordbruksdepartementet vid behandlingen av frågor rörande ändrad arrendelagstiftning.

    Processlagberedningen har enligt sin årsredogörelse för 1939 övergått till behandlingen av de lagstiftningsfrågor inom olika områden, som sammanhänga med införandet av den nya rättegångsbalken. Härvid ha underåret bl. a. upprättats förberedande utkast till lagar om införande av nya rättegångsbalken, om handläggning av ärenden, om rättegången i tryckfrihetsmål samt om val av borgmästare och lagfaren rådman i stad med magistrat m. m. ävensom till ändringar i regeringsformen och tryckfrihetsför-

NOTISER. 489ordningen m. fl. lagar. Ledamoten i beredningen revisionssekreteraren Tore Strandberg har under större delen av året tagits i anspråk för särskilda uppgifter, huvudsakligen föredragning i lagrådet av förslaget till rättegångsbalk. Han har därvid varit befriad från deltagande i beredningens arbete.