392 PERSONALNOTISER.    Riksdagens lagutskott. I utskottens sammansättning sådan den angivits i SvJT 1939 s. 301 ha med avseende å presidier samt ledamöter, suppleanter och befattningshavare som äro jurister följande ändringar inträtt. I första lagutskottet har nuv. statsrådet Thorwald Bergquist å posten som vice ordförande efterträtts av f. d. justitierådet Natanael Gärde. Suppleanten advokaten jur. dr Axel Roos har avgått. Nytillkommen suppleant från andra kammaren är borgmästaren O. F. Dahlbäck. I andra lagutskottet har advokaten jur. dr Axel Roos i första kammaren blivit ledamot. Som notarie har t. f. andre kanslisekreteraren Henry Rooth efterträtts av t. f. andre kanslisekreteraren Erik Skoglund.

    JO och MO. Justitieombudsmannen Nils Ljunggren och militieombudsmannen Sture Centerwall hava 14 febr. 1940 omvalts av riksdagens valmän. Samtidigt omvaldes deras efterträdare, för JO häradshövdingen Folke Rudewall och för MO häradshövdingen Ivar Wieslander (jfr SvJT 1939 s. 830).

    Justitiedepartementet. Sedan K. M:t 26 jan. 1940 förordnat expeditionschefen i justitiedepartementet Carl Romberg till vice ordförande och souschef i statens informationsstyrelse fr. o. m. 1 febr. 1940, har K. M:t förordnat kanslirådet i nämnda departement Carl-Gustaf Bruno att fr. o. m. sistnämnda dag tills vidare uppehålla expeditionschefsämbetet i departementet.
    Chefen för justitiedepartementet har 28 dec. 1939, med stöd av K. M:ts bemyndigande d. 22 i samma månad, tillkallat professorn Ragnar Bergendal, tillika ordförande, samt revisionssekreteraren Olof Thulin och ledamoten av riksdagens andra kammare, redaktören Allan Vougt att såsom sakkunniga i departementet biträda med utredning ang. åtgärder mot missbruk av tryckfriheten.

    Socialdepartementet. K. M:t har 12 jan. 1940 förordnat revisionssekreteraren Ove Hesselgren att tills vidare såsom sakkunnig biträda å departementets rättsavdelning vid handläggning av de ärenden, som av departementschefen överlämnas till honom.
    Chefen för socialdepartementet har 13 jan. 1940 uppdragit åt fiskalen vid Svea hovrätt Erik Hedfeldt att tjänstgöra såsom biträdande sekreterare hos statens arbetsmarknadskommission samt 16 febr. 1940 förordnat fiskalen vid samma hovrätt Hugo Mossberg att vara sekreterare hos statens utrymningskommission.

    Kommunikationsdepartementet. K. M:t har 30 dec. 1939 förordnat revisionssekreteraren Christer Gemzell att fr. o. m. 1 jan. 1940 vara kanslichefi statens transportkommission.

    Finansdepartementet. Chefen för finansdepartementet har
    13 dec. 1939, jämlikt K. M:ts bemyndigande, förordnat rådmannen i Stockholm Erik Wilhelmsson att biträda inom departementet med utarbetande av proposition ang. arvsskatt och skatt för gåva;
    31 jan. 1940, likaledes jämlikt K. M:ts bemyndigande, uppdragit åt borgmästaren i Hälsingborg Joel Laurin att biträda i departementet med utredning rörande en revision av bestämmelserna om beskattning av offentliga nöjestillställningar.

    Folkhushållningsdepartementet. K. M:t har 10 nov. 1939 förordnat assessorn i Svea hovrätt Olof Söderström att vara chef för sektionen för huvudsakligen juridiska ärenden hos statens livsmedelskommission.

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har
    30 dec. 1939 till revisionssekreterare fr. o. m. 1 jan. 1940 utnämnt hovrättsråden i Svea hovrätt Walter Behrman och Folke Löwing;
    s. d. förordnat hovrättsrådet i Göta hovrätt Folke Ekdahl och adjungerade ledamoten i Svea hovrätt Nils Lindberg att tjänstgöra såsom revisionssekreterare, Ekdahl fr. o. m. 8 och Lindberg fr. o. m. 1 jan. 1940;
    12 febr. 1940 till revisionssekreterare fr. o. m. 14 i samma månad utnämnt hovrättsrådet i Göta hovrätt Arne Schedin.