Försvarsdepartementet. Chefen för försvarsdepartementet har 3 okt. 1940, med stöd av K. M:ts bemyndigande 20 sept. 1940, uppdragit åt borgmästaren i Halmstad Maths Heüman att inom departementet biträda med utredning angående principerna för ersättning för ekonomiskförlust i anledning av dispositioner för militära ändamål.

    Socialdepartementet. Till sekreterare hos fritidsutredningen (efter hovrättsrådet G. Carlesjö) har fr.o.m. 7 okt. 1940 förordnats amanuensen i socialdepartementet Erik Montell.

    Kommunikationsdepartementet. Chefen för kommunikationsdepartementet har 19 sept. 1940, med stöd av K. M:ts bemyndigande 13 sept. 1940, uppdragit åt fiskalen i Svea hovrätt Bengt Petri att vara sekreterare åt sakkunniga för utredning av frågan om inrättande av en statligbrandskola m.m.

    Hovrätterna.K. M:t har
    13 sept. 1940 till assessor i Göta hovrätt förordnat adjungerade ledamoten i hovrätten Sven Åke Bonge;
    27 sept. 1940 till hovrättsråd i hovrätten för Övre Norrland fr.o.m. 1 okt. 1940 utnämnt assessorerna i hovrätten Alfred Bexelius och Bertil Koch;
    s. d. till assessor i Göta hovrätt förordnat adjungerade ledamoten i hovrätten Sven Olof Östberg.

    Häradsrätterna.K. M:t har 11 okt. 1940 till häradshövding i Kalix domsaga fr.o.m. 1 dec. 1940 utnämnt hovrättsrådet i hovrätten över Skåne och Blekinge Yngve Kristensson.

    Rådhusrätterna.K. M:t har
    27 sept. 1940 till borgmästare i Uddevalla fr.o.m. 1 okt. 1940 utnämnt adjungerade ledamoten i Göta hovrätt Erik Hugo Westin;
    18 okt. 1940 till ordförande å rådhusrättens i Malmö andra resp. tredje avdelning under åren 1941—1945 förordnat rådmännen i Malmö Severin Cronsioe och Nils Ryding.
    Stockholms magistrat har 29 mars 1940 till assessor och lagsökningsdomare vid Stockholms rådhusrätt utnämnt förste amanuensen vid rådhusrätten Åke Nordwall.

    Fångvårdsstyrelsen.K. M:t har 4 okt. 1940 till byråchef i fångvårdsstyrelsen fr.o.m. 1 nov. 1940 utnämnt sekreteraren hos styrelsen Axel Wennerholm.

    Fångvårdsfullmäktige.K. M:t har 4 okt. 1940 förordnat ledamoten av riksdagens andra kammare, riksgäldsfullmäktigen Ernst Eriksson att tillsvidare t.o.m. 30 juni 1942 vara fångvårdsfullmäktig.

    Interneringsnämnden. K. M:t har 11 okt. 1940 — jämte det K. M:t beviljat professorn Viktor Wigert entledigande fr.o.m. 15 okt. 1940 från förordnande såsom ledamot av interneringsnämnden — förordnat dels suppleanten i nämnden överläkaren vid Långbro sjukhus Sven Stenberg till ledamot av nämnden fr.o.m. sistnämnda dag under fem år dels ock överläkaren vid Beckomberga sjukhus Carl Wohlfahrt till suppleant för Stenberg undernämnda tid.

    Tryckfrihetsnämnden.K. M:t har 18 okt. 1940 förordnat borgmästaren i Örebro Gösta Strandell att efter statsrådet Edgar Rosander vara suppleant i tryckfrihetsnämnden.