AUGUST GOLL. Udvalgte Skrifter. Under Redaktion af SVEND BORBERG og STEPHAN HURWITZ, København 1940. Munksgaard. 465 s. Kr. 15.00.

    Sida vid sida i spetsen för detta samlingsverks första del, »Kriminalistiske Skrifter», stå den unge Golls väckande programskrift av 1905 »Forbrydelse og Straf» och hans 25 år senare hållna föredrag om den nya danska strafflagens grundprinciper, »Straffelov og Kriminalbiologi». Såsom i HURWITZ' förord till denna del av verket framhålles, påvisar Goll i den första skriften nödvändigheten av att basera straffrätten på den vidaste möjliga kännedom om brottets orsaker för att på denna grundval utfinna de mest ändamålsenliga medlen till kriminalitetens bekämpande, och han framhäver som sådana medel — vid sidan av en social, förebyggande verksamhet — en utpräglad individualisering av de straffrättsliga reaktionerna efter brottslingens själsliga, ofta patalogiska egenart. Den senare skriften visar i vilken hög grad dessa idéer slogo igenom i Danmark under en mansålder av intensiv upplysningsverksamhet från Golls sida i tal och skrift. Belysande för arten av denna verksamhet äro de närmast följande uppsatserna »Om Pryglestraffen» — ett föredrag i Dansk Kriminalistforening 1903, varigenom Goll, enligt vad Hurwitz upplyser, till skada för sin ämbetskarriär nedkallade Albertis vrede över sitt huvud — och om »Dødsstraffen». Det må beklagas att utrymmet icke medgivit att i samlingen medtaga Golls under hans sista levnadsår framförda kraftiga kritik av ett danskt lagförslag om avbrytande av havandeskap, framlagt av samme justitieminister som höll högtidstalet på Golls 70-årsdag (se SvJT 1936 s. 401).

794 LITTERATURNOTISER.    Goll är en av Nordens mycket få verkliga kriminalpsykologer. Detta framträder icke blott i de prov på såväl allmän- som individualpsykologisk analys och skildring, vilka innehållas i samlingsverkets första del, jämte ett par däri intagna artiklar om ryktbara utländska brottmål, utan framför allti det urval av hans berömda »Shakespearestudier», vilket utgör verkets andra del med förord av BORBERG. Golls år 1907 utkomna arbete »Forbrydertyper hos Shakespeare» är här i sin helhet medtaget. Verket avslutas meden för alla vänner av Golls författarskap mycket välkommen Bibliografi, utarbetad av SVEND DAHL.
    Den ståtliga upplagan av de utvalda skrifterna utgör en vacker och välförtjänt hyllning åt en lysande jurists och en stor personlighets livsgärning, vilken sträcker sina verkningar långt utanför det egna landets gränser.

K.J.S.