Kriminalistföreningen i Finland sammanträdde till sitt årsmöte i Helsingfors d. 28 april 1939 under ordförandeskap av överborgmästaren prof. Antti Tulenheimo. Till ordinarie ledamöter i styrelsen till årsmötet 1940 valdes överborgmästaren Antti Tulenheimo, jur. dr Aatos Alanen, polisinspektör Arno Anthoni, överdirektör A. P. Arvelo, justitierådman B. C. Carl-

NORDISKT OCH INTERNATIONELLT. 561son, professor Ernst Ehrnrooth, professor Brynolf Honkasalo, justitierådet Paavo Kekomäki, överinspektör Paavo Mustala, professor Bruno A. Salmiala, polisrådet Kosti Vasa och fil. dr Veli Verkko, samt till suppleanter polismästarens juridiske adjoint V. V. Hietalahti, dr Martti Kaila, skolrådet Erik Mandelin, föreståndarinnan Karin Neuman-Rahn, skolrådet S. S. Salmensaari och regeringssekreteraren W. L. Telkkä. Om förhandlingarna vid årsmötet se SvJT 1939 s. 289.
    Liksom under tidigare år har kriminalistföreningen även år 1939 tillsammans med organisationen »Medborgerligt ansvar» anordnat s. k. antibrottslighetsdagar, de sjätte i ordningen, denna gång i Björneborg d. 25 och 26 februari och med finskspråkigt program. Öppningstalet hölls av justitieminister A. E. Rautavaara. Till ordförande för mötet utsågs landshövdingen i Åbo och Björneborgs län Vilho Kyttä.
    Under första mötesdagen höllos föredrag av professor Erik Ahlman över ämnet »Tillfredsställandet av den brottsliges behov av straff», av biträdande direktören vid vårdnämnden i Helsingfors vicehäradshövding Osmo Toivola över ämnet »Vården av alkoholister och lösdrivare en preventiv åtgärd mot brottsligheten» samt av alkoholbolagets socialdirektör, fil. dr EemilHynninen över ämnet »Vårt lands rusdryckspolitik och dess uppgifter förnärvarande».
    Under andra mötesdagen höllos föredrag av universitetsadjunkten, jur.dr Aatos Alanen över ämnet »Statens och medborgarnas verksamhet för brottslighetens bekämpande», av professor Ernst Ehrnrooth över ämnet »Brottsligheten bland ungdomen» och av avdelningschefen vid utrikesministeriet K.N. Rantakari över ämnet »Den sedliga nivån hos ett folk, källan till dess styrka».
    Utom Finlands andel i de nordiska kriminalistföreningarnas årsbok för år 1938 har föreningen publicerat en särskild tvåspråkig årsbok för samma år, för vars innehåll redogjorts i SvJT 1939 s. 460.
    Med tacksamhet må nämnas, att föreningen efter krigsutbrottet har av Svensk Juristtidning fått mottaga 5,000 mk till understöd för sin verksamhet.

V. V.