Föreningen Sveriges stadsdomare, som enligt gällande stadgar icke är skyldig att hålla ordinarie möte mer än vartannat år, har med hänsyn tillrådande förhållanden icke avhållit något årsmöte under 1940. Styrelsen har hållit tre sammanträden och därvid beslutat avgiva yttranden i ett stort antal ärenden. Sedan styrelsens vice ordförande borgmästaren i Eskilstuna Edgar Rosander utnämnts till statsråd d. 11 okt. 1940, har styrelsen till vice ordförande utsett rådmannen i Stockholm Edw. Ploman. Styrelsen består av följande personer: borgmästaren Nils Berlin i Gävle, ordf., rådmannen Edw. Ploman i Stockholm, vice ordf., rådmännen Gustaf Bång och Halvar Lech i Stockholm, borgmästarna Jakob Pettersson i Södertälje och Vilhelm Hallini Norrtälje, rådmannen Nils Ryding i Malmö, borgmästarna Joël Laurin i Hälsingborg och Ivan Nyborg i Göteborg, rådmannen Gösta Bäärnhielm i Göteborg samt borgmästaren Gösta Strandell i Örebro. Suppleanter i styrelsenäro rådmännen Erik Ringenson i Uppsala och Olof Engqvist i Gävle (tillikasekreterare i styrelsen) samt borgmästaren Ivan Wikström i Östersund. Antalet medlemmar i föreningen uppgick vid 1940 års utgång till 218.

    Föreningen Sveriges landsfogdar sammanträdde till årsmöte d. 19 oktober 1940. Ledamöterna i föreningens styrelse äro landsfogdarna H. A. Enhörning, ordf., C. O. E. Linell, v. ordf. och kassaförvaltare, Gustaf Persson, sekr., Otto Rosengren och Gerhard v. Sydow; suppleanter äro landsfogdarna Curt d'Orchimont, Allan Grauers och Alvar Ekstrand. Såsom revisorer tjänstgöra landsfogdarna Sven Sandwall och Stig Kaijser med Mårten Stiernström som suppleant. Antalet föreningsmedlemmar är 27.

    Föreningen Sveriges landsfiskaler höll sitt årsmöte i Eskilstuna d. 20 augusti 1940, varvid styrelsen fick följande sammansättning: Sven Wadenius, Tumba, ordf., Anders Gustavson, Ö. Tranemo, v. ordf., Erik Grimlund, Arlöv, kassaförv., Gunnar Gagnell, Eskilstuna, sekr., och A. O. Åsander, Östersund. Styrelsesuppleanter äro hrr Gunnar Nyblom, Lysekil, Adolf Manby, Karlstad, Seth Magni, Uppsala, Einar Hydén, Hudiksvall, och O. G. Bergman, Härnösand. Vid mötet höll polismästaren Harry Blohm från Nyslott föredrag om erfarenheterna från finsk-ryska kriget, sedda ur polisiär synpunkt. Medlemsantalet är 434.

    Föreningen Sveriges stadsfiskaler sammanträdde till årsmöte d. 28 september 1940. Vid årsmötet beslöts yttranden med anledning av K. M:ts remisser i vissa lagfrågor. Vidare behandlades bl. a. frågan om åtgärder till förebyggande av cykelstölder. Till styrelse valdes hrr Herbert Ullman, ordf.,Ruben Stenvik, sekr., Herman Norrby, Sven Berglund och Nils Grauersmed Carl Nyqvist och Ernst Lundahl som suppleanter. Antalet medlemmar i föreningen uppgår till omkring 70.

    P. M. för åklagare. Då det vid åtskilliga tillfällen visat sig att stadgandet i 19 § lagen om ungdomsfängelse förbisetts, synes det lämpligt bringa i erinran att person som ådömts ungdomsfängelse ej må åtalas och således ej häktas för brott, begånget före frigivning eller tillsynstidens utgång, förrän

826 NOTISER.vederbörande landsfogde resp. förste stadsfiskalen i Stockholm efter ungdomsfängelsenämndens hörande medgivit åtal.

K. J. S.