Domstolarnas och de exekutiva myndigheternas verksamhet åren 1937 och 1938. Av Statistiska centralbyrån. Sthm 1940. VIII + 80 + 171 s. — Sveriges officiella statistik. Rättsväsen.

    Under redogörelseåren ökades antalet mål vid de allmänna underrätterna avsevärt, starkast vid häradsrätterna. Sålunda ökades 1937 antalet inkomna mål vid häradsrätterna med något över 6,800, motsvarande en ökning i jämförelse med det närmast föregående året av 8.7 %, och vid rådhusrätterna (inkl. polisdomstolarna) med något över 3,300, motsvarande en ökning av 3.5 %. År 1938 steg antalet inkomna mål vid häradsrätterna med ytterligare omkring 2,600, motsvarande en ökning i förhållande till 1937 års tal av 3.1 %,och vid rådhusrätterna med nära 3,200, motsvarande en ökning av 3.2 %.
    I anmälningar rörande tidigare berättelser har anmärkts, huru som de kriminella målen kommit att intaga en alltmera framträdande plats bland de vid allmän underrätt anhängiggjorda målen (jfr SvJT 1936 s. 441 och 1938s. 669). Denna utveckling har alltjämt fortgått under nu ifrågavarande år. Av uppgifterna rörande slutligt handlagda mål vid de allmänna underrätterna framgår, att 1936 av hela antalet sådana mål 28,6 % utgjorde civila mål och71.4 % kriminella mål. Motsvarande procenttal äro för 1937 27.1 och 72.9 samt för 1938 26.4 och 73.6. Ökningen av de kriminella målen har varit något starkare vid häradsrätterna än vid rådhusrätterna. Under åren 1936—1938utgjorde sålunda de kriminella målen resp. 71.8, 73.6 och 74.1 % av hela antalet slutligt handlagda mål vid häradsrätterna. Motsvarande siffror för rådhusrätterna äro 71.1, 72.3 och 73.1 %.

LITTERATURNOTISER. 799    För första gången framträda i berättelsen verkningarna av den nya lagsökningslagen, som trädde i kraft den 1 januari 1938. Under sagda år inkommo till lagsökningsdomarna omkring 20,700 mål angående lagsökning eller handräckning för fordran, därav ungefär 9,100 i domsagorna och omkring 11,600 i städer med rådhusrätt. Antalet under året slutligt avgjorda mål av nyssnämnda slag var i domsagorna omkring 6,900 och i städerna nära 9,000. Hela antalet till överexekutor inkomna mål minskades samtidigt från omkring 27,900 år 1937 till omkring 9,100 år 1938 eller sålunda med ungefär 18,800. Det kan uppenbarligen icke med stöd av den hittills publicerade statistiken göras gällande, att den nya ordningen skulle vara ägnad att leda till en ökning av målens antal. I detta sammanhang bör måhända framhållas,att antalet till överexekutor inkomna mål var väsentligt lägre 1937 än de två närmast föregående åren.

E. G. S.