Svenska föreningen för industriellt rättsskydd1 höll sitt årsmöte d. 9 mars 1939. Därvid talade prof. Gösta Eberstein om »Något om begagnande (inarbetande) av namn, firma och varumärke» samt direktör Axel Hasselrot om »Partiell giltighet av patent»; båda anförandena följdes av diskussion. Vid sammanträde d. 23 nov. 1939 lämnade föreningens sekr. en redogörelse för vissa frågor, som upptagits till behandling inom Internationella föreningen för industriellt rättsskydd. Vidare diskuterades »Krigsåtgärder

 

1 Införandet av föreningsnotiserna s. 568—577 tyvärr fördröjt.

NOTISER. 569på det industriella rättsskyddets område» med inledningsanförande av direktör Axel Hasselrot.
    Föreningens styrelse utgöres av prof. Gösta Eberstein, ordf., generaldirektören Hakon Hjertén, v. ordf., direktören Axel Hasselrot, skattmästare, samt advokaten Birger Barre, presidenten Birger Ekeberg, civilingenjören Oscar Grahn, direktören Arnold Hjorth, direktören C. G. Lindblom, byråchefen Birger Lindgren och handelsrådet Vilhelm Lundvik. Sekr. är byråchefen Åke v. Zweigbergk. Föreningen har omkring 180 medlemmar.