De nordiska kriminalistföreningarnas årsbok 1939. Annuaire des associations de criminalistes nordiques 1939. Publié par KARL SCHLYTER, OLUF H. KRABBE, HAAKON SUND, VELI VERKKO. Sthm 1940. Ivar Hæggströms. XXXII + 304 s. Kr. 6.00.

    Den fjärde årgången av de nordiska kriminalistföreningarnas årsbok inledes med ett porträtt av den finske straffrättsprofessorn, justitierådet Allan Serlachius-Särkilahti († 1935), vilken såsom ordf. i Kriminalistföreningen i Finland tog intresserad del i förberedelserna till samarbetet mellan de nordiska kriminalistföreningarna. De stenografiska förhandlingarna ha avsett följande ämnen: Om straffprocessen enligt processlagberedningens förslag till ny rättegångsbalk. Allmänprevention och individualprevention (Sverige). Förändring av lagstiftningen rörande unga förbrytare (Finland). Mentalitetserklæringer i Straffesager (Danmark). Blodprovens betydning i bilsaker.Blodtypenes betydning i rettsplejen (Norge). Särskilda uppsatser: A. P.ARVELO, Fångarnas utearbeten i Finland. MARTTI KAILA, Ungdomsbrottslighetens beroende av exogena och endogena faktorer med särskilt avseende fäst vid ekonomisk kristid. THORSTEN SELLIN (Philadelphia), Den villkorliga domen i Nordamerikas Förenta Stater. Sistnämnda uppsats återgives även i sin helhet på engelska (Probation in the United States). Årsboken inledes somvanligt med en på franska skriven Introduction med referat av inledningsanförandena i de olika förhandlingsämnena liksom av de särskilda uppsatserna.
    Nya medlemmar i den svenska kriminalistföreningen erhålla årg. 1939 (inb.) utan särskild avgift; anmälan om inträde i föreningen kan ske adr. Riddarhuskajen 1, Stockholm. Årsavgiften är 5 kr., för studerande vid rikets universitet och högskolor 2 kr. 50 öre.

 

Histoire de l'administration des affaires étrangééresde Suéde. Par SVEN TUNBERG, CARL-FREDRIK PALMSTIERNA, ARNEMUNTHE, ARNE FORSSELL, TORSTEN GIHL et NILS G. WOLLIN. Traduit dusuédois par A. MOHN. Upsal 1940. Almqv. & Wiks. VIII + 574 s. Kr. 10.00.

    Det år 1935 utgivna stora verket »Den svenska utrikesförvaltningens historia» (se SvJT 1936 s. 613) föreligger nu i fransk översättning. Verket innehåller bidrag av ett flertal författare, de flesta behandlande ett avsnitt av utrikesförvaltningens historia så att verket lämnar en sammanhängande historisk framställning av detta ämne från äldsta tid till våra dagar. Översättningen har möjliggjorts genom en donation av framlidne legationsrådet HARRYAX:SON IOHNSON. Den franska utgåvan är liksom den svenska en vacker,med bilder smyckad volym i stort format.

I. S.