AXEL HÄGERSTRÖM. Socialfilosofiska uppsatser. Sthm 1939. Bonnier. 256 s. Kr. 6.50.
    Docenten MARTIN FRIES har samlat några av Hägerströms socialfilosofiskauppsatser och försett dem med en inledning, där han redogör för grunddragen i Hägerströms filosofi. Doc. Fries har, såvitt jag förstår, med framgång skilt sig från sin uppgift. Läsaren får verkligen genom den korta redogörelsen en föreställning om Hägerströms tankevärld. I vissa delar är redogörelsen t.o.m. ganska lättfattlig; att det icke är så lätt att förstå Hägerströms strid mot den kunskapsteoretiska subjektivismen är icke doc. Fries' fel.
    Bland de publicerade uppsatserna ser man särskilt med tillfredsställelse »Om moraliska föreställningars sanning» (1911), som intager en framträdande plats i Hägerströms produktion och länge varit svårtillgänglig. Det äri denna uppsats, ursprungligen en föreläsning, som Hägerström först utvecklade sin lära om att moralföreställningar i sig själva varken äro sanna eller falska. Andra uppsatser gälla pliktmedvetandet, sociala vidskepelser, socialrättvisa m. m. Två av uppsatserna ha förut varit publicerade i SvJT. Den ena av dem är den straffrättsliga principundersökning som var införd i förra årgången, den andra en artikel i anledning av ANDREAS BJERRES bok om mordets psykologi i årgång 1925.

I. S.

 

Om force - majeure - klausuler i köpeavtal och befraktningsavtal. Utredning verkställd på uppdrag av Stockholms handelskammare, Sveriges advokatsamfund, Sveriges allmänna exportförening, Sveriges industriförbund och Sveriges redareförening. Sthm 1940.Norstedt. 104 s. Kr. 6.00.
    Stockholms handelskammare, Sveriges industriförbund och Sveriges advokatsamfund uppdrogo år 1914 åt en särskild kommission av affärsmän och jurister att söka åstadkomma en översikt av force-majeure-klausuler i köpeavtal inom olika branscher samt en utredning om klausulernas juridiska innebörd. Resultatet av kommissionens arbete publicerades i januari 1915 undertiteln »Om force-majeure-klausuler i köpeavtal med särskild hänsyn till deras tillämpning i händelse av krig, blockad eller exportförbud». Under den tid som förflutit sedan dess har innehållet i de på detta område brukliga klausulerna undergått betydande förändringar. Det har därför ansetts önskvärt, att en

LITTERATURNOTISER. 631liknande utredning ånyo företoges, varjämte det befunnits lämpligt, att denna utsträcktes till att omfatta jämväl force-majeure-klausuler i befraktningsavtal. Utförandet av detta arbete uppdrogs åt en kommission med justitierådet RUDOLF EKLUND som ordförande. Kommissionens arbete har resulterat i ovannämnda skrift. Denna innehåller dels en redogörelse för innebörden av vissa bestämmelser i köplagen, författad av justitierådet Eklund, och en motsvarande översikt över sjörättsliga lagregler, skriven av revisionssekreteraren ERIK HAGBERGH, dels ett antal formulär till force-majeure-klausuler inomskilda branscher. Det är uppenbart, att skriften fyller ett aktuellt behov.

I. S.