Yttrandefrihetens uttryck

Bränningar av Koranen det senaste året har intensifierat debatten om yttrandefrihet och möjligheten att begränsa den av hänsyn till andra. Flera texten har publicerats på temat, både i närtid och för längre sedan.

Högsta domstolen — 50 år som prejudikatinstans

1971 begränsades möjligheten att få mål prövade i Högsta domstolen, i syfte att renodla domstolens roll som prejudikatinstans. I november 2021 uppmärksammade Högsta domstolen och SvJT att det hade gått 50 år sedan reformen genom att arrangera ett symposium där olika frågor hänförliga till Högsta domstolens prejudikatbildande uppgift diskuterades. Inspelningar från diskussionerna finns att se på SvJT:s hemsida. Häfte 5–6 av SvJT 2022 utgör ett temanummer med anledning av symposiet. Artiklarna i numret är strukturerade så att de följer samma tematiska ordning som anförandena vid symposiet, med en sammanfattande och kommenterande text som inledning och medverkande talares artiklar i den ordning talarna framträdde vid evenemanget. 

Resning i Norden

Häfte 7 år 2021 var ett temanummer om resning i brottmål i Norden.

Läs texterna här!

Covid-19

Häfte 10 av SvJT 2020 är ett temanummer som handlar bl.a. om olika konstitutionella perspektiv på den under året pågående coronapandemin. I denna del innehåller häftet bidrag från den rättsvetenskapliga diskussionen i Sverige och andra nordiska länder. Häftet innehåller också bl.a. en artikel om epidemier och ersättning, som tar sin utgångspunkt i coronapandemin.

En effektiv brottsbekämpning?

Under sommaren 2020 har debatterats vilka åtgärder som behövs — och vilka som är lämpliga — för att effektivt lagföra personer som gjort sig skyldiga till brott, särskilt grova sådana som skett i anslutning till organiserad kriminalitet. Bl.a. följande artiklar med anslutning till temat finns i SvJT:s arkiv:

Domstolslivet förr

Genom åren har minnen av juristutbildning, domarutbildning och livet i domstol i övrigt skildrats i Svensk Juristtidning. Nedan finns några texter som kan visa vad som är olikt - och vad som är likt - hur är det i dag.

Samerätt

Den 23 januari 2020 avgjorde Högsta domstolen det s.k. Girjasmålet, som rörde frågan om Girjas sameby eller staten hade rätt att upplåta småviltsjakt och fiske på visst område. Målet avgjordes till samebyns fördel. SvJT har genom åren publicerat flera artiklar om samerätt som kan belysa och fördjupa diskussionen.

Nyligen publicerades "Synen på rättskällor inom samerättslig forskning" av Eivind Torp: https://svjt.se/content/synen-pa-rattskallor-inom-samerattslig-forskning

Dessförinnan har följande artiklar publicerats:

Häringesymposierna

SvJT och Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet arrangerade ett symposium om lagberedningsprocessen - "från ax till limpa" - den 15 och 16 oktober 2019 i Stockholm. Symposiet kan sägas vara ett slags uppföljare till de s.k. Häringesymposierna om Lagrådet respektive kommittéväsendet, som arrangerades av SvJT 2008 och 2011.

Två sammanfattande artiklar baserade på nämnda symposier kan nås via länkarna i denna ruta. Se därutöver övriga artiklar i SvJT 2009 häfte nr 2 och SvJT 2011 häfte nr 8 (vilka nås via arkivet här på hemsidan).

Texter från 2019 års symposium kommer att publiceras i SvJT.

Tore Almén

Tore Almén var en av grundarna av Svensk Juristtidning. Han avled den 14 mars 1919. Till hundraårsminnet av hans död har SvJT publicerat texter med koppling till hans gärning.

Sidor