Resning i Norden

Häfte 7 år 2021 var ett temanummer om resning i brottmål i Norden.

Läs texterna här!

Covid-19

Häfte 10 av SvJT 2020 är ett temanummer som handlar bl.a. om olika konstitutionella perspektiv på den under året pågående coronapandemin. I denna del innehåller häftet bidrag från den rättsvetenskapliga diskussionen i Sverige och andra nordiska länder. Häftet innehåller också bl.a. en artikel om epidemier och ersättning, som tar sin utgångspunkt i coronapandemin.

En effektiv brottsbekämpning?

Under sommaren 2020 har debatterats vilka åtgärder som behövs — och vilka som är lämpliga — för att effektivt lagföra personer som gjort sig skyldiga till brott, särskilt grova sådana som skett i anslutning till organiserad kriminalitet. Bl.a. följande artiklar med anslutning till temat finns i SvJT:s arkiv:

Domstolslivet förr

Genom åren har minnen av juristutbildning, domarutbildning och livet i domstol i övrigt skildrats i Svensk Juristtidning. Nedan finns några texter som kan visa vad som är olikt - och vad som är likt - hur är det i dag.

Samerätt

Den 23 januari 2020 avgjorde Högsta domstolen det s.k. Girjasmålet, som rörde frågan om Girjas sameby eller staten hade rätt att upplåta småviltsjakt och fiske på visst område. Målet avgjordes till samebyns fördel. SvJT har genom åren publicerat flera artiklar om samerätt som kan belysa och fördjupa diskussionen.

Nyligen publicerades "Synen på rättskällor inom samerättslig forskning" av Eivind Torp: https://svjt.se/content/synen-pa-rattskallor-inom-samerattslig-forskning

Dessförinnan har följande artiklar publicerats:

Häringesymposierna

SvJT och Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet arrangerade ett symposium om lagberedningsprocessen - "från ax till limpa" - den 15 och 16 oktober 2019 i Stockholm. Symposiet kan sägas vara ett slags uppföljare till de s.k. Häringesymposierna om Lagrådet respektive kommittéväsendet, som arrangerades av SvJT 2008 och 2011.

Två sammanfattande artiklar baserade på nämnda symposier kan nås via länkarna i denna ruta. Se därutöver övriga artiklar i SvJT 2009 häfte nr 2 och SvJT 2011 häfte nr 8 (vilka nås via arkivet här på hemsidan).

Texter från 2019 års symposium kommer att publiceras i SvJT.

Tore Almén

Tore Almén var en av grundarna av Svensk Juristtidning. Han avled den 14 mars 1919. Till hundraårsminnet av hans död har SvJT publicerat texter med koppling till hans gärning.

Regeringsbildning

I dessa tider av val och regeringsbildning har regeringsformen kommit i fokus. Svensk Juristtidning har genom åren publicerat ett antal artiklar som behandlar den ”nya” regeringsformen från 1974. Här nedan finns ett urval:

Lagrådet

"Gränsen … har nåtts för vad som är acceptabelt i fråga om hur lagstiftning kan utformas."

Lagrådets kritik beträffande  regeringens förslag om uppehållstillstånd för ensamkommande som studerar har nog inte undgått någon. Under senare tid har flera av Lagrådets yttranden fått stor uppmärksamhet även i den allmänna samhällsdebatten. Det handlar bland annat om förslaget på ny sexualbrottslagstiftning och förslaget om hur vinster i välfärden ska begränsas. 

År 2008 anordnade Svensk Juristtidning i samarbete med Justitiedepartementet ett symposium som handlade om  om rättslig normkontroll i allmänhet och det svenska Lagrådets funktion i synnerhet. Under temat ”Lagrådet i går, i dag och i morgon”. Alla de inlägg som framfördes vid symposiet finns publicerade i artikelform, i häfte 2 för 2009, och är lika aktuella idag som då. Här nedan finns ett urval:

Sidor