Præsidenten i Svea Hovrätt, dr. juris Birger Ekeberg har i dagene 13—15 november gæstet København for at holde tre foredrag for de danske jurister: det første i Juridisk Forening over emner fra udkastet til den nye svenske straffelov (några straffrättsliga problem på förmögenhetsbrottens område), det andet paa Universitetet om »svensk och nordisk lagstiftning» og det tredie i Juridisk Diskussionsklub, hvor foredraget om juristuddannelsen i Norden danne de indledning til en livlig diskussion.
    Gennem den store tilslutning, som der var til foredragene, og det varme bifald, der hilste præsident Ekeberg, som bragte hilsen fra Sveriges juristverden, udtrykte de danske jurister deres glæde over i deres midte at se enaf de ypperste repræsentanter for svensk retsliv.

Fh.

    Dansk Kriminalistforening holdt sit 31. aarsmøde d. 18 nov. 1939 i »Ingeniørhuset», København, med meget stor tilslutning og med »Alkohol og Kriminalitet» som forhandlingsemne. Indleder var statsadvokat O. Schlegel og professor dr med. Hj. Helweg. Hofretspræsident K. Schlyter, Malmø, og professor E. Ehrnrooth, Helsingfors, var til stede som repræsentanter for henholdsvis den svenske og den finske kriminalistforening. Først holdt foreningen generalforsamling med landsdommer Victor Hansen som dirigent. Foreningens formand, professor Oluf H. Krabbe, aflagde aarsberetning. Bestyrelsen genvalgtes (se SvJT 1939 s. 289). Før man gik over til mødets forhandlinger, hyldede forsamlingen staaende den finske gæst, efter at formanden, prof.Krabbe, havde udtalt at det var en ære og glæde for foreningen at se en repræsentant for det land der havde vundet hele verdens sympati.

    Föreningen Sveriges häradshövdingar höll d. 12 oktober 1940 sitt årsmöte under ordförandeskap av häradshövdingen Nils Edling. Därvid lämnade professor Folke Wetter redogörelse för straffrättskommitténs betänkande med förslag till lagstiftning om förmögenhetsbrott. Vidare avgav ordföranden en kort redogörelse för de av olika myndigheter avgivna yttrandena över domsagoutredningens förslag till lönereglering för domsagornam. m., samt för ett ärende angående statspension åt två äldre kanslibiträden. Därjämte företogs diskussion om åtgärder med avseende å det nuvarande löneläget för häradshövdingarna, varvid beslöts uppdraga åt styrelsen att med ledning av diskussionen vid lämpligt tillfälle hos K. M:t göra den framställning i lönefrågan, som kunde föranledas av det rådande läget.
    Sedan föregående årsmöte har styrelsen för föreningen i anledning av särskilda remisser avgivit underdåniga utlåtanden i tre ärenden samt i övrigt ett antal yttranden till olika departement och andra myndigheter. Föreningens utlåtanden och skrivelser m. m. hava från och med detta år befordrats till trycket i en serie, benämnd föreningens årstryck.
    Föreningen hade vid årsmötet 118 ledamöter, inberäknat vattenrättsdomarna och hedersledamöter. Ledamöter i styrelsen äro häradshövdingarna Nils Edling, ordf., Gustaf Lindstedt, v. ordf., Pehr Cederschiöld, skattmästare, Ingemar Kramer, Anton Rundqvist, John Samuelson och Johan Wandén.

NOTISER. 825Suppleanter äro häradshövdingarna Gustaf Eriksson, Åke Hartelius, Fredrik Wilhelm Killander, Olof Odencrants, Anders de Verdier och Ivar Wieslander.