NOTISER. 577    Juridiska föreningen i Lund har under år 1939 anordnat följande föredrag: d. 2 febr. »De extraordinära rättsmedlen» av prof. Ernst Kallenberg, d. 22 sept. »Lösdriveri, prostitution och villkorlig dom» av presidenten Karl Schlyter, d. 8 nov. »Bevisregler och bevisningens upptagande enligt processlagberedningens förslag» av häradshövdingen Gustaf Lindstedt samt d. 4 dec. »Domsagorna och juristutbildningen» av borgmästaren Bertil Hagström. Ett fyrtiotal föreningsmedlemmar gästade d. 13—14 maj Juridisk Diskussionsklub i Köpenhamn. Ur programmet för 1939 års Dansk-svenskastudentjuriststämma är särskilt att nämna ett besök å Politigaarden samt enföreläsning om »Demokratiets Begreb» av prof. Alf Ross. Styrelsen hade vid utgången av år 1939 följande sammansättning: prof. Karl Olivecrona, ordf., jur. kand. Micha Markendag, v. ordf., juris studerandena Dan Haagen, sekr., Håkan Strömberg, bitr. sekr., Lorentz Vogel, skattmästare, Gustaf Hoff, klubbmästare, Björn Zethræus, litteraturförman, samt Nils Hård af Segerstad och Nils Allan Svensson. Föreningen har för närvarande omkring 300 medlemmar.

    Stockholms högskolas juridiska förening har under år 1939 anordnat följande föredrag: d. 10 mars »Om brottsprofylax» av prof. Olof Kinberg, d.25 april om »Rättegångsreformen i Finland. Det processuella förfarandet »av prof. Bertil Sjöström vid Helsingfors universitet, d. 11 maj om »Hur de juridiska studierna bedrevos för cirka 200 år sedan» av prof. Jan-Eric Almquist, d. 3 nov. om »Aktuella fångvårdsfrågor» av överdirektören Hardy Göransson samt d. 14 nov. om »Domsagorna och de unga juristerna» av borgmästaren Bertil Hagström.
    Styrelsen har under året haft följande sammansättning: jur. stud. Torwald Hesser, ordf., jur. stud. Arne Skarby, v. ordf., jur. stud. Folke Lyberg, sekr., jur. stud. Wilhelm Lundqvist, skattmästare, jur. stud. Einar Herlitz, bibliotekarie, samt jur. stud. Erland Bagge och jur. stud. Staffan Larsson, konsultativa ledamöter. Klubbmästare har under verksamhetsåret varit jur. stud. Tore Svensson och ekonomichef för föreningens förlagsverksamhet notarien Alvar Odholm. Antalet medlemmar var vid slutet av vårterminen 703 och slutet av höstterminen 679.

    Sveriges Advokatsamfund höll årsmöte i Stockholm d. 1 juni 1940. Mötet bevistades av ett hundratal ledamöter från skilda delar av landet.
    Till ordf. efter avlidne advokaten Eliel Löfgren valdes hr Torsten Setterberg, Göteborg, samt till vice ordf. hr Alf Lindahl, Stockholm. Till styrelseledamöter för en tid av två år utsågos hrr Harald Bauer, Helge Lindahloch Hugo Lindberg, Stockholm, D. Cappelen-Smith, Östersund, och Holger Wiklund, Uppsala. Styrelsesuppleanter för en tid av två år blevo hrr Nils Berglund, Hans Ihre och Olof Södermark, Stockholm, Curt Ekdahl, Gävle,och Henry Ljunggren, Hälsingborg samt styrelsesuppleanter för ett år hrr Sven Salmonson och Jochum Sjöwall, Stockholm.
    Årsmötet antog ett av styrelsen och samfundets nämnd framlagt förslagrörande samfundets organisation vid krig eller krigsfara. Därjämte fattades beslut att bereda vissa till militärtjänst inkallade advokater möjlighet att er

37—407004. Svensk Juristtidning 1940.

578 NOTISER.hålla förlagslån. Vid årsmötet höll överdirektören O. A. Åkesson föredrag över ämnet: Beredskapsåtgärder på försäkringsväsendets område.