NOTISER. 385    Högsta domstolens arbetsbalans. Vid utgången av 1939 utgjorde antalet balanserade mål hos Högsta domstolen 500, därav 281 revisionsmål och 219 besvärsmål. I jämförelse med året därförut, då antalet balanserade mål uppgick till 484, har balansen ökats med 16 mål. Av de under år 1938 inkomna cirka 1,360 målen återstodo vid 1939 års utgång 71. Därjämte voro 2 under år 1937 inkomna mål icke avgjorda vid ingången av år 1940, beroende därpå att infordrade yttranden icke inkommit.
    Under år 1939 inkommo omkring 1,340 mål, vilket i förhållande till föregående år innebär en minskning av cirka 20 mål.
    Balansen under åren 1935—1939 framgår av följande tabell:
 

 RevisionsmålBesvärsmålSumma
1935561419980
1936425262687
1937307200507
1938268216484
1939281219500

G.S-m.

    Snabbt förfarande. En engelsk firma sökte d. 29 febr. 1940 hos Överståthållarämbetet till säkerhet för fordringar hos två tyska firmor kvarstad å två de tyska firmorna tillhöriga fartyg, som lossade kol i Stockholm. Den engelska firman yrkade i ärendena interimistiska förordnanden om kvarstad jämlikt 195 § utsökningslagen. Genom resolutioner samma dag fann Överståthållarämbetet ej skäl att bifalla de sökta handräckningarna.
    Besvär anfördes påföljande dag hos Svea hovrätt, som genom utslag samma dag ej fann skäl göra ändring i överklagade resolutionerna.
    Besvär över hovrättens utslag ingåvos nästa dag, lördagen d. 2 mars, till Nedre justitierevisionen. K. M:t meddelade d. 4 mars utslag, varigenom K. M:t ej fann skäl göra ändring i hovrättens utslag.

G. A. B.

    Fastighetsboksarbetet under år 1939. Arbetsresultatet under år 1939 i jämförelse med år 1938 framgår av följande jämförelsetablå (jfr SvJT 1939 s. 629).
 

Domsagorna under

Antal färdigställda upplägg

19381939
 
Svea hovrätt65,77354,851
Göta hovrätt53,76045,556
Hovrätten över Skåne och Blekinge 20,65118,286
Hovrätten för Övre Norrland12,44313,480
Summa 152,627 132,173

 

    Antalet domsagor där arbetet slutförts utgör för närvarande tretton. Av dessa hava två, Södra Roslags och Södertörns domsagor, blivit färdiga under de båda första månaderna innevarande år. Enligt av vederbörande häradshövdingar lämnade uppgifter beräknas arbetet komma att slutföras i nio domsagor under år 1940 och i fjorton domsagor under år 1941. Antalet icke färdigställda upplägg utgjorde d. 31 dec. 1939 omkring 531,000 i hela riket.

C. G. B.

25—407004. Svensk Juristtidning 1940.