Det Danske Sagførersamfund i 1939. For Det Danske Sagførersamfunds Karakter og Beføjelser er der i store Træk redegjort i Svensk Juristtidning 1939, pag. 282—83. Det Danske Sagførersamfund omfattede ved en Opgørelse foretaget i Juli 1939 1,616 Medlemmer, hvoraf ikke mindre end 846, altsaa over Halvdelen, havde deres Virksomhed inden for 1. Kreds, d. v. s. København og nærmeste Omegn.
    Paa Sagførermødet i Juni 1939 vedtoges en Ændring i Sagførersamfundets Vedtægter gaaende ud paa udtrykkeligt at fastslaa en Pligt for Sagførerne til at føre specielt Regnskab med fremmede hos dem beroende Midler og til at holde disse Midler udsondrede paa en særlig Klientkonto, med andre Ord en Ordning, der i hvert Fald i Princippet svarer til den, der tilsigtes ved det svenske Forslag til Rättegångsbalk 1938, Kap. 8, § 4, 3. Stk. Da en saadan Vedtægtsændring for at opnaa Gyldighed skal have Kongelig Konfirmation, er den indsendt til Justitsministeriet, hvor Sagen endnu ikke er færdigbehandlet.
    Det stadigt stigende Antal af Sagførere har gjort Spørgsmaalet om Standens Varetagelse af sine Erhvervsinteresser særlig iøjnefaldende. Disse Interesser varetages bl. a. af Sagførersamfundets Ledelse gennem et specielt nedsat Udvalg.

Henrik Sachs.

 

    Den Norske Sakførerforening har for tiden nær 1,300 medlemmer fordelt på 17 kretser. Foreningens hovedstyre består av: Regjeringsadvokat Valentin Voss, Oslo, formann, overrettssakfører Otto Skirstad, Trondheim, varaformann, advokatene Henning Bødtker, Oslo, Edvard Årstad, Stavanger, og Knut Bjørge, Sarpsborg. Varamenn er advokatene Christian Selmer, Tromsø, Einar Sunde, Oslo, Ole Friele, Bergen, Nikolai Helseth, Ålesund, og Lars Skjeldbred, Skien.
    I 1939 er behandlet en rekke saker av stor interesse for standen. På representantskapsmøtet i Molde i sommer ble det vedtatt tvunget medlemsskap i Understøttelsesforeningen for norske advokater og sakførere og deres etterlatte for alle Sakførerforeningens medlemmer. Videre ble Finnmark fylke skilt ut som egen krets i foreningen. Det ble gitt anledning til opprettelse av lokalavdelinger. Spørsmålet om sakførernes reklame ble endelig avgjort. Representantskapsmøtet behandlet også innstilling om klientkonto og om formuesforvaltning. Senere er det kommet innstillinger om ny lov om gjeldsmegling og offentlig akkordforhandling, om forandringer i sakførerlovgivningen og om sakførernes inkasso.
    Det er opprettet en overenskomst om minstelønninger for sakførerfullmektiger mellom Sakførerforeningen og Juridiske Kandidaters Forening.
    Foreningens bladavdeling har arbeidet som før. I kretsenes virksomhet er det stadig framgang. De holder fra 1 til 6—7 møter om året. En rekkefaglige og foreningsmessige spørsmål er blitt behandlet på disse møtene.