364 HARDY GÖRANSSON.Säkerhetsanstalten å Hall. Ikraftträdandet av lagen den 18 juni 1937 om förvaring och internering i säkerhetsanstalt har gjorts beroende av Kungl. Maj:ts förordnande, då vid lagens antagande icke med bestämdhet kunde förutses, när det väntade behovet av ökat platsutrymme kunde bliva tillgodosett. Att den nya lagen kommer att tillämpas på ett större antal förminskat tillräkneliga brottslingar och återfallsförbrytare än de nuvarande båda lagarna, blir en självklar följd av det förhållandet, att tillämpningsområdena betydligt utvidgats. För förvaring förutsättes endast, att å det aktuella brottet kan följa straffarbete eller, då fråga är om sedlighetsbrott, straffarbete eller fängelse; något krav att den tilltalade tidigare skall ha undergått straff, uppställes icke. Beträffande internering har kravet på föregående brottslighet minskats från fyra föregående domar på straffarbete till två; sammanlagda tiden av förut undergånget straffarbete har sänkts från tio år till fyra år. Om lagens innehåll i övrigt är att nämna, att domstolen skall ådöma förvaring eller internering direkt, alltså utan att, såsom nu sker, först utsätta visst straff. Däremot skall i domen bestämmas viss minsta tid, före vars utgång den dömde icke må utskrivas. Denna minsta tid skall vid förvaring bestämmas till lägst ett och högst tolv år samt vid internering till lägst fem och högst femton år.
    Enligt nu gällande regler hållas förvarade och internerade isär på olika anstalter, de förvarade på vårdanstalten i Norrköping (ett tiotal yngre på vårdanstalten i Ystad) och de internerade på interneringsanstalten i Karlstad. Av den nya lagens rubrik framgår, att anstalterna för verkställighet av de två skyddsåtgärderna ha samma benämning —säkerhetsanstalt. De båda grupperna av brottslingar komma också att på verkställighetsstadiet sammanföras i viss utsträckning och under vissa förutsättningar.
    Det anstaltssystem, som vid den nya lagens ikraftträdande kommer att stå till förfogande, omfattar först en mottagningsavdelning för förvarade i Norrköping och en liknande avdelning för internerade i Karlstad. En sådan anordning har ansetts innebära fördelar ur vårdteknisk synpunkt. På anstaltsvistelsens begynnelsestadium torde det nämligen vara av icke oväsentlig betydelse, om den intagne kan iakttagas och prövas inom en anstalt, avsedd för en formellt sett enhetlig kategori. På dessa mottagningsanstalter skola jämväl kvarhållas sådana utpräglat farliga och svårdisciplinerade, som icke kunna förflyttas till en under friare former arbetande säkerhetsanstalt, varjämte återflyttning till anstalten i Norrköping respektive Karlstad skall ske av dem, som genom sitt uppförande visat sig olämpliga för den friare anstalten.
    Med denna gruppering, som jämväl innebär att yngre förvarade och internerade skola vårdas å den planerade säkerhetsanstalten i Ystad, skulle en fullständig differentiering åvägabringas mellan förvarade och internerade, då fråga är om nykomna, svårdisciplinerade och mera utpräglat farliga. De övriga skola försändas till den nya säkerhetsanstalt, som nu håller på att uppföras å skyddshemmet Hall, vars verksamhet kommer att överflyttas dels till en under byggnad varande anstalt i Södermanland (Lövsta), dels till statens uppfostringsanstalt å Salbohed.

SÄKERHETSANSTALTEN Å HALL. 365    Egendomen Hall, som är belägen invid Södertälje och har en areal av omkring 1,600 tunnland, är i enskild förenings ägo men kommer att övertagas av staten i samband med att den nya säkerhetsanstalten tages i bruk. De byggnader, som för närvarande användas för skyddshemmets räkning, skola vid säkerhetsanstalten nyttjas såsom verkstadslokaler, gymnastiksal, personalbostäder och administrationslokaler. Däremot uppföras helt nya logementsbyggnader. Dessa omfatta i första etappen, som nu håller på att slutföras, i allt 104 platser. Av dessa platser äro 64 förlagda till en sluten paviljong inom ett muromhägnat område om fyra tunnland. På 300 m avstånd därifrån uppföras en halvöppen paviljong med förgallrade fönster men utan mur samt en helt öppen paviljong, vardera med 20 platser. Den slutna paviljongen uppföres i två våningar, varje våning delad i två avdelningar om 16 platser.
    Säkerhetsanstalten skall, som nämnts, mottaga både förvarade och internerade. Båda grupperna skola i viss utsträckning kunna sammanföras under arbete. I vad det gäller den slutna paviljongen böra under fritid förvarade hållas åtskilda från internerade. I den halvöppna och öppna paviljongen lärer ingen åtskillnad komma att göras mellan de två grupperna. Sådana intagna, som erhålla förtroendet att placeras i dessa paviljonger, torde nämligen utan olägenhet kunna vistas tillsammans, så mycket mer som dessa paviljonger i regel få betraktas såsom etapper påvägen mot utskrivning. Anordningen blir såsom mycket annat i denna vårdform ett experiment. Principen i anstaltssystemet kan kortast uttryckas så: ju närmare vederbörande komma utskrivningsdagen, dess mindre anledning finns det att åtskilja de två formellt sett disparata grupperna.
    De 104 platser, som anskaffas under första utbyggandet av säkerhetsanstalten å Hall, bliva icke tillräckliga efter den nya lagens ikraftträdande. Enligt den uppgjorda planen skulle ytterligare ett sjuttiotal platser komma att behövas, sedan lagen varit i tillämpning någon tid. Fångvårdsstyrelsen begärde också sistlidna höst anslag till uppförande av ytterligare en sluten paviljong å Hall med 64 platser. Rådande utomordentliga förhållanden hava emellertid tvingat statsmakterna till återhållsamhet jämväl beträffande detta byggnadsföretag. Lagen om förvaring och internering i säkerhetsanstalt kommer därför icke att kunna sättas i kraft under närmaste tiden. Den nya anstalten Hall övertages emellertid av fångvården omkring den 1 juli i år och kommer att användas, väl icke som säkerhetsanstalt men enligt den terminologi, som gällande lagstiftning brukar, såsom vårdanstalt för förminskat tillräkneliga och i viss omfattning såsom interneringsanstalt för återfallsförbrytare. I detta sammanhang må också nämnas, att på egendomen Hall håller på att uppföras även en sinnessjukavdelning för fångvården. Avdelningen kommer att omfatta 105 platser, varav 80 i en sluten paviljong och 25 i en öppen.

Hardy Göransson.