Bokföringssystem för advokater. I dagarna har Sveriges advokatsamfund utgivit ett bokföringssystem för advokater jämte anvisningar. Den ledande synpunkten vid uppgörande av detta system har varit att finna en metod, varigenom möjlighet erhålles att med hjälp av en advokats bokföring konstatera, att klienter tillhöriga och å särskild bankräkning insatta medel hållits avskilda från advokatens egna penningmedel. Syftet har medandra ord varit att skapa förutsättningar för att sådana medel i händelse av advokatens obestånd må kunna avskiljas enligt 17 kap. 2 § handelsbalken. Ianvisningarna ha närmare föreskrifter lämnats, hur och i vilka fall sådant avskiljande bör ske.
    Bokföringssystemet upplyser i övrigt om hur inventarium, balansräkning och balanskonto skall uppgöras och hur man lämpligen för dagbok, reskontra och huvudbok. Man har sökt få med exempel på de flesta på en advokatbyrå förekommande bokföringsåtgärder.
    Kontoplanen omfattar elva konton, nämligen kassa-, klientmedels-, klienters bankräknings-, postgiro-, bank-, klienters avräknings-, arvodens-, omkostnaders-, proprie-, intresse- och övriga huvudbokskonton. Som redan av denna kontoplan framgår är reskontran uppdelad på två konton, nämligen klientmedelskonto och avräkningskonto, en uppdelning som föranletts avönskan att på ett bokföringsmässigt otvetydigt sätt skilja redovisningsmedelfrån övriga skulder till ävensom från fordringar hos klienter.

G. B.

DÖDSFALL.

    Carl Cervin avled d. 22 april 1940 på Oskarshamns lasarett. Han var född i Växjö 1881, avlade mogenhetsex. där 1899 och hovrättsex. i Uppsala 1904. Efter tingssittning började han tjänstgöra i Göta hovrätt. Han blev t.f. fiskal 1909, adjungerad ledamot 1910, assessor 1915 och hovrättsråd 1916. Han tjänstgjorde även i nedre justitierevisionen och blev revisionssekreterare 1919. Han utnämndes därefter 1923 till häradshövding i Aspelands och Handbörds domsaga, vilket ämbete han innehade till sin död.

    Hampus Andreas Camillo Åström avled d. 29 april 1940 i sitt hem i Timrå, Västernorrlands län. Han var född där 1870, avlade mogenhetsex. i Härnösand 1891 och jur.u.kand.ex. i Uppsala 1897. Efter tingssittning tjänstgjorde han i Svea hovrätt, där han blev aktuarie 1909 och notarie 1915. Han blev sedermera advokatfiskal i Skånska hovrätten 1920. Därifrån återflyttade han till Svea hovrätt genom utnämning till advokatfiskal där 1927. Han lämnade detta ämbete med pension 1935.

    Wilhelm Ivar Teodor Lagercrantz avled i Sthm d. 30 april 1940. Född där 1874, avlade han mogenhetsex. i Sundsvall 1892 och jur.u.kand.ex. i Uppsala 1901. Efter tingstjänstgöring samt någon tids tjänstgöring i Svea hovrätt och på järnvägsstyrelsens administrativa byrå började han advokatverksamhet i Sthm 1904. Han var delägare i advokatfirman Lagercrantz & Dalén. Han blev ledamot av Sveriges advokatsamfund 1906.