Förslag ang. rättsskipningen vid krig eller krigsfara m. m. En promemoria, innehållande förslag till lag med särskilda bestämmelser angående domstolarna och rättegången vid krig eller krigsfara m.m., har på uppdrag av justitieministern utarbetats av processlagberedningen (justitiedepartementets promemorior 1940:1). Förslaget stadgar i fråga om domstolsorganisationen bl.a. befogenhet för K.M:t att föreskriva ändrade tider och ställen för domstolarnas sammanträden. K.M:t skall också kunna förordna om överflyttning av rättsskipningen helt eller delvis från en domstol till en annan likställd domstol. Vidare föreslås bestämmelser, enligt vilka domare och andra befattningshavare vid domstolarna kunna bli skyldiga att tjänstgöra vid annan domstol än den de tillhöra.
    I fråga om förfarandet vid underrätt och vid arbetsdomstolen föreskrives viss skyldighet för domstolen att undersöka, om för utevaro eller underlåtenhet att ställa sig meddelat föreläggande till efterrättelse förelegat förfall på grund av krig eller därmed likställda förhållanden. Har sådant förfall förelegat, får utevaron eller underlåtenheten icke leda till påföljd. Om vid domstolens undersökning eller eljest befinnes, att till följd av förfall,som nyss angivits, part är hindrad att komma tillstädes eller målet eljest ej kan utredas, skall målet som regel uppskjutas eller förklaras vilande. Under vissa omständigheter skall dock målet kunna handläggas och avgöras utan hinder av parts utevaro. En allmän förutsättning härför är, att saken finnes kunna nöjaktigt utredas. Som ytterligare villkor föreskrives, att handläggningens fortsättande är av synnerlig vikt för någon av parterna eller eljest påkallas av särskilda skäl. För att i sådana fall underlätta målets behandling föreslås befogenhet för domstolen att förordna ombud för part,som kan antagas vara ur stånd att själv bevaka sin rätt.

NOTISER. 383    De nu återgivna reglerna skola i tillämpliga delar gälla beträffande handläggning, som tillkommer lagfaren domare i underrätt eller domsaga, ävensom beträffande förfarandet i högre rätt och i fråga om vissa utsökningsmål. De avse däremot icke sådana fall, då någon är hindrad att inom viss i lag utsatt tid fullfölja talan eller bevaka talan i fullföljt mål. Till lättnad för parterna föreslås emellertid befogenhet för K.M:t att för riket i dess helhet eller del därav medge, att inlagor och andra handlingar få insändas med posten. Under särskilda omständigheter skall K.M:t kunna förordna om förlängning av fullföljdstider.
    Ytterligare föreslås en vidgad tillämpning av lagen om särskilda rättsmedel, innebärande bl. a. att återställande av försutten tid skall kunna medges ifall, då någon haft att för bevakande av sin enskilda rätt inom viss i lag föreskriven tid väcka talan eller eljest vidtaga åtgärd inför domstol eller domare men varit därtill hindrad på grund av krig eller därmed jämförliga förhållanden. Bland övriga stadganden må omnämnas bestämmelse om anlitande av militär myndighet för delgivning med den, som fullgör tjänstgöring vid krigsmakten. Den föreslagna lagen, som icke angår krigsdomstolarna eller rättegången därstädes, är avsedd att träda i tillämpning först efter särskilt förordnande. Den föreslås skola gälla t.o.m. utgången avmars 1941.

E. G. S.