Svensk trafikförsäkring 1929 — 1939. På uppdrag av Trafikförsäkringsföreningens styrelse utarb. av ERIC ANDERSSON, LARS BENNICH, MAC HALL & ESKIL OTTOSSON. Sthm 1939. Norstedt. 144 s. Kr. 3.00, inb. kr. 4.50. — Trafikförsäkringsföreningen. Publikation nr III.

    Trafikförsäkringen i Sverige hade d. 1 juli förra året ägt bestånd i jämnt tio år. Efter ingående diskussioner och överväganden blev försäkringen vid sin tillkomst anförtrodd åt de enskilda försäkringsanstalterna. Enligt trafikförsäkringslagen äro dessa skyldiga att upprätta ett gemensamt organ förhandhavande bl. a. av de angelägenheter, som äro förbundna med den anstalterna gemensamt åliggande ansvarigheten i fall där försäkring ej tecknats. För detta ändamål bildades trafikförsäkringsföreningen. Denna har emellertid sedermera utöver sin enligt lagen obligatoriska uppgift gjort tjänst såsom central organisation för underlättande av trafikförsäkringsverksamheten över huvud. Genom föreliggande arbete utger föreningen en redogörelse för trafikförsäkringen under det gångna decenniet och sitt eget arbete till försäkringsverksamhetens fromma. Det är en betydelsefull samhälleliguppgift trafikförsäkringen fyller, och redogörelsen, som är tämligen ingående och lämnar besked på åtskilliga viktiga punkter, kan därför påräkna allmänt intresse.

I. S.