LAGRÅDET

 

har nedannämnda dagar år 1940 avgivit utlåtande över följande lagförslag:
Sept. 4 Förslag till lag med särskilda bestämmelser ang. stats- och kommunalmyndigheterna och deras verksamhet vid krig eller krigsfara m. m. Föredragande: hovrättsrådet Erik Söderlund. (Just.dep.; se SvJT 1940 s. 658.)
Okt. 17 Förslag till lag ang. ändring i vissa delar av lagen d. 21 juni 1940 om krigsskadeersättning. Föredragande: hovrättsfiskalen Sven Edling. (Hand.dep.; se SvJT 1940 s. 748.)
» 28 Förslag till lag ang. ändrad lydelse av 1 § lagen d. 10 mars 1939 om statlig krigsförsäkring m. m. Föredragande: lagbyråchefen Rolf Dahlgren. (Folkhush.dep.)
Nov. 1 Förslag till lag med vissa bestämmelser mot sabotage m. m. Föredragande: revisionssekreteraren Olof Thulin. (Just.dep.; seSvJT 1940 s. 658.)
» 8 Förslag till rättegångsbalk. Föredragande: revisionssekreteraren Tore Strandberg. (Just.dep.; se SvJT 1940 s. 658.)
» 18 Förslag till lag om tillsyn å radiologiskt arbete m. m. Föredragande: hovrättsassessorn Martin Wahlbäck. (Soc.dep.)
» 19 Förslag till lag ang. ändring i vissa delar av lagen d. 21 sept. 1915 om behörighet att utöva läkarkonsten m. m. Föredragande: chefen för rättsavdelningen i soc.dep. Sven Björkholm. 
» Förslag till lag ang. förlängd giltighet av gällande indelning i orts
grupper jämlikt lagen d. 28 juli 1935 om folkpensionering. Föredragande: chefen för rättsavdelningen i soc.dep. Sven Björkholm. 
» Förslag till lag ang. fortsatt giltighet av lagen d. 30 juni 1933 
om förbud mot politiska uniformer. Föredragande: chefen för rättsavdelningen i soc.dep. Sven Björkholm.
» Förslag till lag ang. fortsatt giltighet av lagen d. 30 dec. 1939 om tjänsteplikt m.m. Föredragande: chefen för rättsavdelningeni soc.dep. Sven Björkholm.
» Förslag till lag ang. fortsatt giltighet av lagen d. 14 juni 1940 om undantag från gällande bestämmelser rörande arbetstidensreglering m. m. Föredragande: chefen för rättsavdelningen isoc.dep. Sven Björkholm.
» 29 Förslag till lag om sterilisering m. m. Föredragande: lagbyråchefen Ivar Strahl. (Just.dep.; se SvJT 1940 s. 821.)