JO:s framställningar till K. M:t. Enligt JO:s till 1941 års riksdag avgivna ämbetsberättelse har justitieombudsmannen Ljunggren under år 1940 gjort följande framställningar till K. M:t, nämligen d. 15 juli ang. tolkningen av bestämmelsen om jaktvårdsavgift för jakt inom högst tre till varandra gränsande kommuner; d. 17 juli ang. rätt för gäldenär att fullgöra betalning genom penningars nedsättande i allmänt förvar, då ovisshet råder om vem av två eller flera som äger att, med den eller de övrigas uteslutande, företräda borgenären; d. 27 dec. ang. innehållet av domstols eller domares bevis om utslag rörande häktad; d. 27 dec. ang. upprättandet av ett centralt register över avhandlingar rörande lösöreköp; samt d. 31 dec. ang. utsträckt tillämpningsområde för stadgandet i 20 § lagen den 9 april 1937 om verkställighet av bötesstraff. Därjämte har d. 21 aug. utlåtande till K. M:t avgivits angående av fångvårdsstyrelsen väckt fråga om begränsning av fångförteckningarna och den föreskrivna granskningen av dessa.

G. S.

 

    Processlagberedningen har enligt sin årsredogörelse för 1940 fortsatt arbetet med sådana ändringar i lagar och författningar, som erfordras vid antagandet av en ny rättegångsbalk. Under en stor del av året har beredningens arbetskraft tagits i anspråk dels för utredning av vissa frågor, som uppkommit i samband med lagrådets granskning av förslaget till rättegångsbalk, och dels för särskilda uppdrag. Vad angår de sistnämnda har beredningen under tiden d. 1 jan.—14 febr. utarbetat P. M. med förslag till lag med särskilda bestämmelser ang. domstolarna och rättegången vid krig eller krigsfara m. m. (jfr SvJT 1940 s. 382 och 564). Vidare har beredningens ordförande justitierådet N. Gärde d. 23 april tillkallats som sakkunnig för att verkställa utredning rörande erforderliga bestämmelser ang. förvaltningsdomstolarnas och förvaltningsmyndigheternas verksamhet vid krig eller krigsfara m. m. Beredningens sekreterare, hovrättsrådet Erik Söderlund, har s. d. förordnats att

 

FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET. 425som sekreterare biträda vid nämnda utredning. Arbetet med utredningen har därefter fortgått till d. 14 aug., då betänkande avgavs med förslag till lag med särskilda bestämmelser ang. stats- och kommunalmyndigheterna och deras verksamhet vid krig eller krigsfara m. m. (jfr SvJT 1940 s. 579 och 658). Ledamoten i beredningen revisionssekreteraren Tore Strandberg har under större delen av året varit upptagen med föredragning inför lagrådet av förslaget till rättegångsbalk samt i övrigt verkställt förberedande arbete för utarbetande av proposition ang. ny rättegångsbalk. Söderlund har tidvis biträtt bl. a. med utarbetande av proposition rörande den omförmälda särskilda lagstiftningen ang. domstolarna och förvaltningsmyndigheterna samt inför lagrådet föredragit lagförslagen i ämnet.