Domsagoregleringar. De av K. M:t i propositionen nr 94 framlagda förslagen om sammanslagning av de båda domsagorna på Gotland samt av Södersysslets och Nordmarks domsagor i Värmlands län (jfr SvJT 1942 s. 377) ha endast i förstnämnda del vunnit riksdagens bifall. I fråga om Värmlandsdomsagorna har riksdagen däremot, under uttalande att riksdagen icke funne tillräcklig anledning föreligga för att denna reglering nu skulle äga rum, beslutat avslå propositionen.

C. G. B.

 

    Förflyttning av domsagonotarie. Genom kungl. kungörelse d. 14 maj 1942 (SFS nr 241) har bestämts, att förste notarie i domsaga skall vara skyldig att, mot ersättning för resekostnader, mottaga förordnande på motsvarande befattning i annan domsaga, därest förflyttningen av hovrätten prövats erforderlig på grund av befattningshavares inkallelse till sådan militär beredskapstjänstgöring som avses i K. M:ts cirkulär till statsmyndigheterna d. 13 febr. 1942. Vad nu sagts om förste notarie gäller jämväl andre notarie i avseende å förordnande att uppehålla förste eller andre notariebefattning i annan domsaga. (Jfr II huvudtiteln s. 35 ff.).

I. S.

    Finansdepartementet. K. M:t har 30 april 1942 förordnat byråchefen förlagärenden i folkhushållningsdepartementet Rolf Dahlgren att fr. o. m. 15 maj 1942 tills vidare, så länge chefen för finansdepartementets rättsavdelning Enar Eckerberg bestrider statssekreterar- och expeditionschefsbefattningen i handelsdepartementet, uppehålla befattningen såsom chef för finansdepartementets rättsavdelning.

 

    Jordbruksdepartementet. Chefen för jordbruksdepartementet har 15 maj 1942, jämlikt K. M:ts bemyndigande s. d., tillkallat sektionschefen i statens livsmedelskommission, assessorn i Svea hovrätt Olof Söderström att jämte andra personer såsom sakkunnig inom departementet verkställa utredning och avgiva förslag angående grunderna för prissättningen å jordbrukets produkter.

 

    Folkhushållningsdepartementet. K. M:t har
    30 april 1942 förordnat t. f. expeditionschefen i folkhushållningsdepartementet handelsrådet Gunnar Erik Böös att fr. o. m. 15 maj 1942 tills vidare vara expeditionschef i samma departement,
    s. d. förordnat assessorn i Svea hovrätt Ingvar Lindell att fr. o. m. 15 maj 1942 tills vidare, så länge byråchefen för lagärenden i folkhushållningsdepartementet R. Dahlgren uppehåller befattningen såsom chef för rättsavdelningen i finansdepartementet, uppehålla befattningen såsom byråchef för lagärenden i folkhushållningsdepartementet (jfr ovan).

 

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har 29 maj 1942 till revisionssekreterare fr. o. m. 1 juni 1942 utnämnt hovrättsrådet i Göta hovrätt Gunnar Carlesjö.
    Förordnanden att tjänstgöra såsom revisionssekreterare hava resp. 17 och 30 april samt 15 maj 1942 meddelats assessorn i Svea hovrätt Gösta Thulin, assessorerna i Göta hovrätt John Frostmark och Gösta Källblad samt assessorn i hovrätten över Skåne och Blekinge Carl Svennegård.

 

    Hovrätterna. K. M:t har
    30 april 1942 till assessor i Göta hovrätt fr. o. m. 1 maj 1942 förordnat adjungerade ledamoten i hovrätten Gösta Bergström;

PERSONALNOTISER. 485    15 maj 1942 till hovrättsråd i hovrätten över Skåne och Blekinge fr. o. m. 1 juni 1942 utnämnt assessorn i hovrätten Ivar Öhman;
    29 maj 1942 till assessor i hovrätten över Skåne och Blekinge fr. o. m. 1 juni 1942 förordnat adjungerade ledamoten i hovrätten Harald Nordholm.