NORDISKT OCH INTERNATIONELLT.

 

DANSK JURIDISK LITTERATUR 1941.

 

    Under alle omstændigheder vilde man i Danmark i aaret 1941 havefejret 700 aars mindet for kong Valdemar den Andens Jyske lov. Paa baggrund af de raadende forhold traadte betydningen af denne ærværdige danske retskilde frem med særlig styrke. Gennem et væld af foredrag og dagbladsartikler spredtes kendskab til den gamle retsbog, denstilblivelse og virkekraft i aarhundreder. I aarets boglitteratur satte minde aaret sig et varigt spor i en ny værdifuld særudgave af loven ved professor ved Aarhus Universitet PETER SKAUTRUP (Den jyske Lov. Textmed oversættelse, kommentar og ordbog. Udgivet af Jysk selskab forhistorie, sprog og litteratur; se SvJT 1942, side 612). Med særlig glædemaa det hilses, at der her side om side med teksten i det benyttede haandskrift er givet en oversættelse af loven til nutidens sprog, og at studiet af den middelalderlige tekst er lettet ved en meget udførlig ordbog over hele lovtekstens ordstof. Hermed er denne hovedkilde i danskretshistorie gjort nemt tilgængelig for læsere uden særlige filologiske forudsætninger. Det maa meget haabes, og der er grund til at forvente, at dette eksempel vil danne skole med hensyn til hele samlingen af Danmarks gamle landskabslove, der i disse aar er under udgivelse gennem Det danske sprog- og litteraturselskab under ledelse af professor JOHS. BRØNDUM-NIELSEN i forbindelse med retshistorikeren, professor POUL JOHS. JØRGENSEN. Af dette monumentale værk er i aaret 1941 bind VIII bragt til afslutning omfattende Valdemars sjællandske lov, ældre ogyngre redaktion, samt sjællandske kirkelov, udgivet af ERIK KROMAN.
    Nogen særlig righoldig boghøst af juridisk litteratur vendt mot nutiden har aaret ikke bragt. Indenfor privatretten foreligger kun noglefaa nye værker. Professor O. A. BORUM har udsendt andet bind af sinlærebog i familieret (Familieretten II. Ægteskabs Indgaaelse, Opløsning, Retsvirkninger. Gad's Forlag, 1941, 331 sider), hvoraf første del omretsforholdet mellem forældre og børn tillige med en fremstilling af dansknavneret udkom i 1936 (se SvJT 1937, s. 838). Værket giver en meget tiltrængt, let overskuelig og klart formet fremstilling af gældende danskægteskabsret, der ikke siden Viggo Bentzon's lærebøger fra 1924 og1926 har været genstand for en sammenfattende systematisk behandling.

STEPHAN HURWITZ. 731Af særlig interesse udover en lang række nye fortolkningsbidrag er forfatterens behandling af den legale formueordning mellem ægtefæller; seiøvrigt Statsadvokat Jørgen Trolle's anmeldelse i Ugeskrift for Retsvæsen 1942 B., side 143 ff., og anmeldelsen i SvJT 1942, side 141 ff.af Erik Lind.
    Professor KRISTIAN SINDBALLE har efter at have afsluttet sine systematiske fremstillinger af selskabsretten og søretten fortsat sit flittige forfatterskab med paabegyndelsen af en ny lærebog i forsikringsret. Offentliggørelsen heraf er indledet med udsendelsen af værkets andendel: Dansk Forsikringsret. II. (Gyldendal's Forlag, 1941, 329 sider), hvori forfatteren behandler dels den privatretlige, dels den sociale personforsikring, pensionskasse-forsikringen etc. Fremstillingen er, særlig for den førstnævnte emnegruppes vedkommende, meget sammentrængt, og forfatteren har øjensynlig ikke tilsigtet at give en haandbogsmæssig behandling af personforsikringens problemer, men har i første række villetgive en instruktiv redegørelse som lærebog for det forsikringsvidenskabelige studium.
    Et baade i omfang og indhold betydeligt værk er af højesteretssagfører, dr. jur. J. HARTVIG JACOBSEN ydet i en systematisk fremstillingaf dansk rets regler om ret til aandsværker. Bogen, der bærer titelen: Ophavsretten. Forfatter- og Kunstnerretten. National Ret (Gyldendal's Forlag, 1941, 359 sider), er fornylig anmeldt i SvJT (1942, side 318 ff.) af Herman Zetterberg, se ogsaa anmeldelser i Ugeskrift for Retsvæsen 1941 B., s. 353 ff. af højesteretssagfører Karsten Meyer og i Juristen 1942, s. 153 ff. af kontorchef Torben Lund. Forfatteren har nedlagt etstort arbejde i denne indgaaende og selvstændige behandling af danska andsret, hvis væerdi som haandbog for det praktiske retsliv er utvivlsom, og ogsaa i teoretisk-konstruktiv henseende yder forfatteren fortjenstfuldebidrag til læren om aandsrettighedernes art.
    Som mindre skrifter af specielt indhold indenfor formueretten kan endnu nævnes landsdommer J. L. FROST: Erstatningsansvar for smitsom Kalvekastning (Gad's Forlag, 1941, 96 sider; se SvJT 1942, side 39), der behandler et praktisk vigtigt problem, som giver anledning til talrige erstatningssager inden for husdyrhandelen, samt landsretssagfører, lektor N. P. MADSEN-MYGDAL: Dansk Deviseret. Reglerne om Ind- ogUdførsel af Penge og Værdipapirer, udenlandske Tilgodehavender, Clearing, udenlandske Betalingsforpligtelser, frem med Ejendom her i Landet m. v. (Gad's Forlag, 1941, 126 sider), der viderefører og supplererden tidligere af forfatteren i forbindelse med højesteretssagfører, dr. jur. Bernt Hjejle udgivne Haandbog i den danske Valutalovgivning (1937).
    En ny, væsentlig omarbejdet og stærkt udvidet udgave af obligationsrettens almindelige del af professor HENRY USSING er i aarets løb begyndt at udkomme (Dansk Obligationsret. Almindelig Del. Anden omarbejdede Udgave. Første Hæfte. Gad's Forlag, 1941, 362 sider). Om dette centrale værk i dansk formueret, der nu allerede foreligger afsluttet, vil det imidlertid være naturligt at henvise til den kommende litteratur oversigt for 1942.

732 STEPHAN HURWITZ.    Af overvejende offentligretligt indhold er den af kontorcheferne i Landbrugsministeriet S. KINCH og FL. TOLSTRUP udgivne omfattende haandbog i Den danske Landboret (Gad's Forlag, 1941, 641 sider), derafløser den i 1923 udkomne Landboret af H. Gram. Med det utal af nyelandboretlige love og bestemmelser, der siden da har set dagens lys, er det intet under, at værket i forhold til sin forgænger har faaet en betydelig udvidelse. For den, der ønsker en orientering i danske retsreglervedrørende jordfordeling og besiddelsesformer paa landet, om digelovgivning og andre bestemmelser, der tilsigter at beskytte eller forbedrede faste ejendomme, om vejvæsenet, hegn- og markfred, vandløbslovgivningen m. v., maa dette værk, hvis umiddelbare opgave er at tjenesom grundlag for undervisningen paa den danske Landbohøjskole og som haandbog for landinspektører og andre praktikere, meget anbefales; se i øvrigt anmeldelse af sagfører, cand. jur. M. Hesselbjerg i Ugeskrift for Retsvæsen 1942 B., side 204 ff.
    Indenfor den offentlige ret foreligger nye strafferetlige og procesretlige, men derimod ingen stats- eller forvaltningsretlige publikationer.Kort før sin afgang fra Københavns Universitet har professor OLUF H.KRABBE udsendt en stærkt udvidet tredie udgave af sin som lærebog benyttede straffelovskommentar (Borgerlig Straffelov af 15. April 1930 somoptrykt ved Lovbekendtgørelse Nr. 215 af 24. Juni 1939. Udgivet medKommentarer. Under Medvirkning af Professor ved Aarhus UniversitetCARL RASTING. Gad's Forlag, 1941, 719 sider). I denne udgave er indføjet en historisk og kriminalpolitisk oversigt i forbindelse med eninstruktiv redegørelse for strafinstitutets begrundelse og formaal samten redegørelse for den danske kriminalstatistik, og kommentarstoffetmed de dertil knytte de righoldige domshenvisninger er helt igennemført å jour, se i øvrigt min anmeldelse i Ugeskrift for Retsvæsen 1941B., s. 174 f., og SvJT 1941, s. 921.
    Procesretlige værker er udgivet af højesteretssagfører BERNT HJEJLE: Foreningsvoldgift. Studier over Gyldigheden af Selvdømmeklausuler i retlige Fællesskabsforhold (Gyldendal's Forlag, 1941, 150 sider) og af professor STEPHAN HURWITZ: Tvistemaal. Hovedpunkter af dansk Civilprocesret i Domssager (Gad's Forlag, 1941, 328 sider). Det førstnævnteaf disse arbejder er gjort til genstand for omtale i SvJT 1942, s. 193ff. af Hadar Berglund. En udførlig recension af afhandlingen, der sammen med forfatterens i 1937 udgivne bog om Frivillig Voldgift blevantaget som doktordisputats ved Københavns Universitet, har jeg giveti Ugeskrift for Retsvæsen 1941 B. s. 109 ff. Som fremhævet i denne anmeldelse ligger hovedinteressen i skriftet om foreningsvoldgift i den undersøgelse, forfatteren har foretaget af de faktisk forekommende voldgiftsklausuler i danske foreningsvedtægter og i hans forslag om præceptive regler paa dette omraade til sikring af afgørelsernes upartiskhed. —Om min egen bog om Tvistemaal maa jeg henvise til de fra anden sidefremkomne anmeldelser (professor Åke Hassler i SvJT 1942, s. 409 ff., professor Per Augdahl i Tidsskrift for rettsvitenskap 1942, s. 211 ff., landsdommer J. L. Frost i Ugeskrift for Retsvæsen 1942 B., s. 65 ff.).
    I forbindelse med procesretten kan endnu nævnes en som manuskript

DANSK JURIDISK LITTERATUR 1941. 733trykt kortfattet fremstilling af Læren om Forbrydelsers Efterforskning af kriminalassistent L. J. BRUHN, politikommissær P. CHRISTIANSEN og kriminalassistent K. G. HANSEN (Nyt nordisk Forlag, 1941, 227 sider), udarbejdet til brug ved undervisning paa Statens Politiskole, der bl. a. indeholder et lærerigt afsnit om forbrydelsens spor, samt en interessantog litterært værdifuld samling af smaa essays om engelsk retspleje m. v.af højesteretssagfører TH. THORSTEINSSON: Fra fremmede Retssale (Munksgaard's Forlag, 1941, 166 sider; se SvJT 1941, s. 920), der som tillæg bringer en skematisk oversigt over engelske domstole.
    Udover den omtalte boglitteratur har aaret 1941 bragt to betydningsfulde juridiske publikationer i form av lovkommissionsbetænkninger med udkast til ny arve- og ny konkurslovgivning, nemlig Udkast tilArvelov med tilhørende Bemærkninger, udarbejdet af den ved kgl. Resolution af 13. Maj 1936 nedsatte Kommission (København 1941, 240 sider) og Udkast til Lov om Gældsordning, udarbejdet af den ved kgl. Resolution af 8. August 1930 nedsatte Kommission (København 1941, 309sider). Nærmere redegørelser for disse vigtige lovudkast er for arvelovudkastets vedkommende givet af overretssagfører Knud Jarner i Ugeskrift for Retsvæsen 1941 B., s. 225 ff. og af landsretssagfører Erik Reitzel-Nielsen i Juristen 1941, s. 385 ff., og med hensyn til udkastettil lov om gældsordning af kommissionens formand, landsdommer Thorkil Myrdahl i Ugeskrift for Retsvæsen 1941 B., s. 313 ff. og af kommissionens sekretær, Professor Erwin Munch-Petersen i Juristen1941, s. 553 ff., samt i kritisk retning, forsaavidt angaar den ved udkastet foreslaaede »stadieordning», af nærværende oversigts forfatter i tidsskriftet Fuldmægtigen 1941, s. 109 ff. (Se ogsaa SvJT 1941, s. 863.)
 

Stephan Hurwitz.