Ungdomsfängelsenämnden. Enligt ungdomsfängelsenämndens berättelse för år 1943 intogos nämnda år, bortsett från de återintagna, 268 män och 44 kvinnor eller tillhopa 312 personer å ungdomsanstalt. Denna siffra var den största sedan ungdomsfängelselagens tillkomst. Enligt nämndens berättelse för år 1944 intogos under detta år 211 män och 29 kvinnor eller tillhopa 240 personer. De intagnas antal under år 1944 har således minskats från året dessförinnan med 23.1 %.
    Berättelsen för år 1944 innehåller liksom tidigare år (se SvJT 1941, s. 5511942 s. 375, 1943 s. 854 och 1944 s. 951) ett antal statistiska uppgifter beträffande de nyintagna. Här kan nämnas att av de nyintagna det stora flertalet (93.3 %) dömts för vinningsbrott, att 70.7 % tidigare erhållit villkorlig dom, undergått frihetsstraff, tvångsuppfostran eller skyddshemsvård eller varit föremål för annan åtgärd av barnavårdsnämnd samt att 38.1 % voro psykopater, debila eller imbecilla.
    Under år 1944 utskrevos på prov 308 män och 56 kvinnor. Av dessa voro 50 män och 6 kvinnor återintagna å ungdomsanstalt. I berättelsen intagna tabeller ha givit vid handen att nämndens praxis i utskrivningsfrågor under detta år, i motsats till de närmast föregående åren, gått i riktning mot någon förlängning av intagningstiderna beträffande de första gången på prov utskrivna. För 24.0 % av de första gången provutskrivna männen låg intagningstiden mellan 11 och 12 månader, för 55.3 % mellan 12 och 14 månader samt för 11.7 % mellan 14 och 17 månader. Efter återintagning prov utskrevos år1944 18.0 % efter en intagningstid understigande 5 månader och 78.0 % efter 5—7 månaders intagningstid. Tidsskillnaden i fråga om anstaltstiden för de efter återintagning på prov utskrivna har huvudsakligen varit beroende av grunden för återintagningen.
    År 1944 ha 58 män och 7 kvinnor återintagits å ungdomsanstalt, därav 39 män och de 7 kvinnorna på grund av nämndens beslut samt 19 män efter förordnande av domstol. Av de på prov utskrivna ha därjämte under året 41 män ådömts tidsbestämda frihetsstraff samt 2 män och 1 kvinna staffriförklarats.
    Den i nämndens berättelse för år 1943 framlagda undersökningen angående de under åren 1939—1942 på prov utskrivna männens första återfall i brott under efter utskrivningen på prov följande observationsår, har av nämndens sekreterare fullföljts för ytterligare ett observationsår, varjämte för de år 1943 på prov utskrivna männen återfallsfrekvensen under första observationsåret beräknats. Återfallen ha beräknats under första, andra, tredje, fjärde och femte observationsåret efter utskrivningen på prov. Med första observationsåret har avsetts tiden från den dag utskrivning på prov ägt rum fram till motsvarande dag under nästa kalenderår, med andra observationsåret ytterligare ett år framåt i tiden etc. Genom att ställa antalet sådana återfall i relation med antalet utskrivna har följande tabell erhållits.

NOTISER. 741

År Antal utskrivna Återfall under:
1:a obsservationsåret 2:a obs.-året 3:e obs.-året 4:e obs.-året 5:e obs.-året
ytterligare tillhopa ytterligare tillhopa ytterligare tillhopa ytterligare
      %   %   %   %   %   %   %   %

1939

97

12

12.4

20

20.6

32
32.9
7
7.2
39

40.2

9

9.3

48

49.5

0
0
1940 153 38 24.8 25 16.3 63 41.2 11 7.2 74 48.4 8 5.2 82 53.6    
1941 126 44 34.9 16 12.7 60 47.6 8 6.3 68 53.9            
1942 195 45 23.0 23 11.8 68 34.8                    
1943 248 57 23.0                            

 

    Genom att klientelet utökats har nämndens eftervårdande verksamhet alltjämt stegrats. Räknat efter de å anstalt intagna och de på prov utskrivna, för vilka tillsynstiden ej utgått, har ungdomsfängelsenämndens klientel utgjort: d. 1 jan. 1930 113, d. 1 jan. 1940 279, d. 1 jan 1941 410, d.1 jan. 1942 516, d.1 jan. 1943 671, d. 1 jan. 1944 842 och d. 1 jan. 1945 867.
 

Åke Lindqvist.