Proposition om högsta domstolens sammansättning och tjänstgöring. Bland de förslag till följdförfattningar till nya RB som framlades av processlagberedningen i dess betänkande med förslag till lag om införande av nya RB m. m. (SOU 1944:9 och 10) fanns även ett till lag om HD:s sammansättning och tjänstgöring, avsedd att ersätta nu gällande lag av år 1915 ang. HD:s tjänstgöring på avdelningar.
    Processlagberedningen utgick ifrån att det nya processförfarandet nödvändiggjorde en fastare organisation hos HD:s avdelningar. Det vore visserligen av stor betydelse för rättsenhetens upprätthållande att HD:s ledamöter cirkulerade mellan avdelningarna. Därför borde en sådan cirkulation alltfort äga rum, men indelningen av ledamöterna på avdelningar borde ske för betydligt längre tidsrymd än den dittills vanliga, en vecka. Antalet avdelningar skulle vara tre och alla avdelningar skulle tjänstgöra 40 veckor årligen. Med hänsyn till att muntliga huvudförhandlingar komme att hållas även i HD, måste krävas särskilda egenskaper hos avdelningsordförandena. Dessa måste också ha ansvaret för arbetets jämna gång på avdelningarna. Beredningen ansåg därför att avdelningsordförandena borde utses av K. M:t utan hänsyn till anciennitet. De tre avdelningsordförandena, som skulle ha samma tjänsteställning som övriga justitieråd och som icke skulle ha särskilt arvode, skulle bilda ett kollegium med uppgift att, såvitt anginge avdelningarna inbördes, leda arbetet och fördela tjänstgöringen. HD skulle bibehållas vid sin rätt att samfällt besluta om grunderna för avdelningarnas sammansättning, målens fördelning och tjänstgöringen i HD. Då HD sammanträdde i sin helhet skulle ordet föras av den främste bland ordförandena.
    Frågan om arbetsledningen inom HD uppmärksammades särskilt vid lagrådsbehandlingen av lagförslaget som ägde rum redan hösten 1944. Tre lagrådsledamöter föreslogo en från beredningens förslag avvikande ordning. K. M:t borde enligt deras mening utse en ledamot att vara ordförande för HD i dess helhet, tillika ordförande på en avdelning. De båda andra avdelningsordförandena borde utses av HD själv. Den av K. M:t utsedde ordföranden skulle som administrativ chef inom HD ersätta beredningens ordförandekollegium.
    Justitieministern har nu framlagt proposition i ämnet (nr 135). Propositionen följer i huvudsak beredningens förslag. Samtliga avdelningsordförande skola således utses av K. M:t. Den i tjänsten äldste av ordförandena skall tillika vara ordförande i HD. Närmare grunder för avdelningarnas sammansättning och målens fördelning samt tjänstgöringen i HD skola beslutas av HD samfällt. Ordförandekollegiet har bibehållits fastän med något reducerade åligganden. Uppgiften att övervaka tjänstgöringen inom HD i dess helhet har nämligen uppdragits åt den äldste ordföranden.
    Erinras må att i fråga om HD:s indelning på avdelningar och tjänstgöringstidens längd m. m. vissa ändringar, väsentligen överensstämmande med

 

NOTISER FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET. 289vad beredningen föreslagit, redan genomförts, nämligen i samband med den förra året beslutade och genomförda fullföljdsreformen (jfr SvJT 1945 s. 186 ff och 779 f).

B. L.