ERNST LECHE och VIKTOR HAGELBERG. Förhör i brottmål. 3:e uppl. Sthm 1948. Norstedt. 182 s. Kr. 6.00.

 

    Förevarande arbete som anmälts i denna tidskrifts årg. 1945 s. 374 ff och som under 1947 utkommit i en finsk bearbetning (se SvJT 1947 s. 548) föreligger nu i en upplaga som reviderats i anledning av att nya RB med dess följdförfattningar trätt i kraft. Innehållet i 23 kap. RB, förundersökningskungörelsen och delvis även motiven härtill m. m. har sålunda inarbetats i texten.
    För vinnande av klarhet synes det emellertid ha varit önskvärt att författarna genom att hänvisa till författningsrum markerat när de återgiva författningstext och när uttalandena utgöra deras egna, på lämplighetsöverväganden grundade rekommendationer. Nu vet en läsare, som inte varit i tillfälle att ingående ta del av nya RB och dess många följdförfattningar, inte alltid vad av innehållet i boken som utgör det ena eller det andra. Önskemålet om hänvisningar till författningsrum synes desto viktigare som det är att anta att en stor del av bokens läsare inte i förväg har någon mera ingående kännedom om författningarna på området.

B. L.

 

(Forts. s. 603.)