ADOLF SCHÖNKE. Lehrbuch des Zivilprozessrechts. 7. neubearb. Aufl. Karlsruhe 1951. C. F. Müller. XIII + 516 s. DM 22.00.

 

    Den utomordentligt flitige och produktive prof. Schönke har utsänt sjunde upplagan av sin lärobok i civilprocessrätt (jfr SvJT 1938 s. 667, 1943 s. 847 och 1948 s. 512). I den nu föreliggande upplagan har bl. a. inarbetats den nya lagstiftningen som återställt rättsenheten inom Västtysklands processrätt (den s. k. Vereinheitligungsgesetz jfr nedan s. 709). Även andra nyheter ha tillkommit, bl. a. ny litteratur och judikatur. Trots sitt stora omfång — satsytan är också föredömligt stor — är boken utomordentligt koncentrerad. Den behandlar icke exekutionen.

B. L.

 

WOLFGANG BERNHARDT. Grundriss des Zivilprozessrechts. 2. Aufl. Tübingen 1951. J. C. B. Mohr (Paul Siebeck). 212 s. DM 8.80.

 

    Prof. Bernhardt i München har utgivit en kort lärobok i den tyska civilprocessrätten som nu föreligger i sin andra upplaga. Vid sidan om de stora kommentarerna och djuplärda verken torde en sådan kortfattad framställning ha sitt värde för den som snabbt vill vinna en översikt av vad som gäller eller erhålla en första orientering i något speciellt problem. Boken, som inte handlar om exekution, är försedd bl. a. med exempel på rättegångsinlagor, beslut och en dom.

B. L.

 

    Arkiv for Sjørett. En ny sjörättslig tidskrift har startat med ett första häfte i juni 1951. Den utges av Den norske sjørettsforening, och redaktör är prof. Sjur Brækhus. Närmast har den karaktär av medlemsblad till sjörättsföreningen. Någon utgivning på regelbundna tider utlovas ej. Karaktären av medlemsblad för den nämnda föreningen framgår klart av första häftet, vars två uppsatser — Ansvarsfordeling mellom sjø- og krigsassurandører av høyesterettsadvokat Hans Chr. Bugge samt Noen sjødyktighetsspørsmål av overrettssakfører Kr. Fr. Myrdahl — återge föredrag hållna i föreningen under 1950. Häftet har en ganska stor, systematiskt uppställd litteraturavdelning, omfattande dels recensioner av böcker dels en förteckning över uppsatser i sjörättsliga ämnen som under senare år förekommit i ett antal nordiska och andra tidskrifter.

B. L.

 

    Medlemsblad for Den norske Dommerforening. Den norske dommerforening utger genom sin styrelse och med lagdommer P. J.

 

LITTERATURNOTISER. 689Gløersen som redaktör ett medlemsblad. Det innehåller referat från föreningens och systerorganisationers möten, föredrag som hållits därvid samt allehanda notismaterial. I årgång 1951, nr 156 — numreringen liksom pagineringen löper kontinuerligt genom årgångarna — finns bl. a. en kort historik över Sveriges domareförbund. Dess medlemsantal är f. n. c:a 600. Av uppgifter i samma h. framgår att antalet domare i Danmark är c:a 190. Den norska föreningen, som synes rymma också några pensionerade domare, har 200 medlemmar.

B. L.