798    Lauri Castrén †. Den 26
    september 1951 avled advokaten v. häradshövdingen Lauri Castrén. Han hadedeltagit i sommarens nordiska juristmöte, insjuknade före dess avslutande och avled i Stockholm.
    Lauri Castrén föddes i Kuopio år 1881, avlade 1902 rättsexamen vid Helsingfors universitet och fortsatte sin juristutbildning som auskultant vid Vasa hovrätt. Han suspenderades från hovrätten, emedan han anslutit sig till dem, som vägrat att underkasta sig de ryska makthavarnas mot Finlands grundlagar stridande påbud om värnpliktsuppbåd. År 1903 inträdde han på advokatbanan. Han förblev advokat till sin död.
    Castréns namn är nära förknippat med Finlands advokatförbund. Då Finland 1919 blev självständigt, föddes tanken att efter mönster från grannländerna bilda en hela landet omfattande advokatorganisation. Dessa strävanden fingo ett kraftigt stöd av Castrén och, när advokatförbundet kom till stånd, blev han dess vice ordförande och år 1926 dess ordförande. Då han år 1947 avgick, hyllades han som en föregångsman och en banbrytare inom sitt lands advokatväsende.
    Det nordiska samarbetet hade i Castrén en uppriktig vän och förespråkare. Redan tidigt blev han medlem av de nordiska juristmötenas styrelse, och sedan 1950 var han den finska lokalstyrelsens ordförande. Övertygad om att nordisk gemenskap bäst främjas genom sammanförande av dem, som tillhöra likartad miljö och hava samma yrkesintressen, strävade han ständigt att stärka kontakterna mellan Nordens advokater. Från samarbetet med Castrén under efterkrigsårens ofta återkommande överläggningar skola hans svenska advokatvänner minnas honom som en man med hög intellektuell resning, kraftfull och myndig, fåmäld och sluten och med det trygga lugn i alla skiften, som utgör ett särdrag hos hans landsmän.

Alf Lindahl.

 

    Ernst Delaquis och Jon Skeie avlidna. Ernst Delaquis (se SvJT 1948 s. 767) avled d. 1 och Jon Skeie (se SvJT 1951 s. 542) d. 9 sept. 1951.