L. G. OHLSSON och H. STARLAND. Arbetarskyddslagstiftningen. Kommenterande redogörelse för 1949 års arbetarskyddslag och därtill hörande författningar jämte författningstexter m. m. Sthm 1951. Norstedt. 523 s.Inb. kr. 32.50.

 

    Borgmästaren och f. d. rättsavdelningschefen i socialdepartementet OHLSSON samt byrådirektören i arbetarskyddsstyrelsen STARLAND, som båda medverkat vid tillkomsten av den nya arbetarskyddslagstiftningen, ha i den fö-

 

LITTERATURNOTISER. 139religgande boken lämnat en tämligen utförlig systematisk redogörelse för innehållet i gällande arbetarskyddslagstiftning och angränsande författningar. Man har bifogat texten till ej endast arbetarskyddslagen och arbetarskyddskungörelsen utan även en lång rad andra till ämnet hörande författningar. Som bilagor ha fogats en förteckning över anvisningar angående skydd mot yrkesfara m. m. utfärdade av yrkesinspektionens chefsmyndighet, en redogörelse för internationella konventioner m. m. rörande arbetarskyddet, en översikt över organisationen av den statliga arbetarskyddstillsynen samt en förteckning över en del viktigare litteratur på arbetarskyddets område.
    Slutligen är att anteckna att arbetets värde förhöjes av ett utförligt sakregister.

B. L.