SVENSK LITTERATURFÖRTECKNING 1950.1

 

UPPRÄTTAD

 

AV

 

PROFESSOR IVAR AGGE.

 

ALLMÄN OCH BLANDAD JURIDIKM. M.

 

Ahlander, Björn. Är juridiken en vetenskap? Sthm. Geber. (1), 193 s. Kr.8.50. (SvJT 1952 s. 117.)
Einführung in das sch w edische Rechtsleben. Vorlesungen gehalten an der juristischen Fakultät der Universität Lund im Frühjahr 1949. Lund. Gleerup. 194 s. Kr. 7.50. (SvJT 1951 s. 285.)
Festskrift tillägnad professor emeritus, jurisdoktor Gösta Eberstein, sjuttioårsdagen den 4 december 1950. Sthm. Norstedt. XVI, (1), 288 s.,1 pl.-bl. Kr. 21.00. (SvJT 1951 s. 503.)
Festskrift tillägnad hans excellens riksmarskalken juris doktor Birger Ekeberg den 10 augusti 1950. [Utg. av Svensk juristtidning.] Sthm. [Norstedt.] 602 s., 1 pl.-bl. Kr. 30.00. (SvJT 1951 s. 434)
Kjellegård, Sven. Fångar jag vaktat. Några glimtar från fängelsernas värld. Gbg. Cirkelförl. [Sthm. Seelig.] 155, (1) s. Kr. 6.50.
Olivecrona, Karl. Licentiaten och fiskalen. Några randanteckningar till en nyutkommen skrift. Lund. Gleerup. 30 s. Kr. 1.00.
Skrifter tillägnade Natanael Gärde den 27 juli 1950. [Omsl.] Sthm. Svensk juristtidning. 4 s., s. 483—860, 1 pl.-bl. Bibliofiluppl. kr. 25.00. — Bibliofiluppl. av Svensk juristtidning Årg. 35 195 0h. 7/8.
Studier tillägnade Fredrik Lagerroth. Lund. Gleerup. (10), 423 s., 1 pl.-bl. Kr. 20.00.— Skrifter utg. av Fahlbeckska stifstiftelsen. 36.
Svensk juristmatrikel 1950.Red.: JARL PROM [&] ERIK T:SONUGGLA. Sthm. Norstedt. XII, 360 s.Inb. kr. 40.00. (SvJT 1950 s. 363.)
Svensk lagsamling. [Utg. av] [T.] NOTHIN [ & li.] PETRI. [1—5.] Sthm. Norstedt. 1949—50. - [1.] Handel, hantverk och industri. Av TORSTEN MYRLAND. 494 s. Inb. kr. 26.5 . — [2: 1.] Yrkesundervisning: Lantbruk, trädgårdsskötsel och skogshushållning. Av O. A. ARNEGREN. 1949. 158 s. Inb. kr. 13.50. — [2: 2.] Yrkesundervisning: Industri, hantverk, handel, sjöfart och husligt arbete. Av RYNO LUNDQUIST [ &] CARL SÖDERQVIST. 263 s. Inb. kr. 18.50. —[3.] Arbetsrätt. Av YNGVE SAMUELSSON. 384 s. Inb. kr. 19.50. — [4.] Allmän ordning och säkerhet. Av ERIK SJÖHOLM. 511 s. Inb. kr. 26.50.— [5.1 Kommunallagarna. Av FRITZ KAIJSER. 330 s. Inb. kr. 21.50.

 

RÄTTSHISTORIA.

 

Braunstein, Å. För hundra år sen. Ur Villands häradsrätts domböcker för år 1850. Kristianstad. 24 s. — Ur: Handlingar angående Villands härad.6:2. (SvJT 1950 s. 439.)
Brännman, Erik. Frälseköpen under Gustav II Adolfs regering. [Akad.avh.] Lund. Gleerup. XI, (1), 464 s.Kr. 15.00.
Carlsson, Sten. Svensk ståndscirkulation 1680—1950. Upps. Lindblad. 174s. Kr. 7.50.
El fuero de T e r u e 1. [Segúnlos Mss. 1—4 de la Sociedad económica turolense de amigos des país y802 de la Biblioteca nacional de Madrid.] Publicado por MAX GOROSCH. Sthm. Almqvist & Wiksell i distr.

 

1 Förutom arbeten av mindre betydelse hava uteslutits lagförslag och betänkanden, ämbetsberättelser o. dyl. (se Årsbibliografi över Sveriges offentligapublikationer utg. av Riksdagsbiblioteket), icke kommenterade lageditioner, tidskrifter och tidskriftsuppsatser. 

SVENSK LITTERATURFÖRTECKNING 1950. 141667 s., 3 pl.-bl. Kr. 35.00. — Legeshispanicae medii aevi. Edendas curavit Gunnar Tilander. 1.
Karlson, William. Stadsvakt och poliskår i Lund. Lund. Fören. Det gamla Lund. 204 s. Kr 10.00. — Det gamla Lund. 30/31 1948/49.
Liber privilegiorum monasteri i vadstenensis. Ecodice Archivi reg. holm. A 19 (olim A 23). Suecice et britannice praefatus. Ed. ERNST NYGREN. Köbenhavn. E. Munksgaard. LV, (1), 376 s. Inb.da. kr. 625.00. — Corpus codicum suecicorum medii aevi. Vol. 11.
Lunds stifts landebok. Utg. av K. G. LJUNGGREN och BERTILEJDER. D. 1. Lund. Gleerup. XLV, (1), 550 s. Kr. 25.00. — Skånsk senmedeltid och renässans. 4.
Runquist, Kjell. Rymdmått, vikter och kronovärderingsvärden i kung Valdemars jordebok. Halmstad. Hallands hembygdsförb. [Sthm. Seelig.] 112 s. Kr. 7.50. — Hallands hembygdsförbunds skriftserie. 3.
Upplands lagmansdombok 1581 och 158 6. Jämte inledning, förklaringar och register utg.. . . genom NILS EDLING och OLOF SVENONIUS. Upps. Almqvist & Wiksell. 224 s., 1 kartbl. Kr. 10.00 —Uppländska domböcker utg. av Kungl. humanistiska vetenskapssamfundet i Uppsala. 8. (SvJT 1951 s.680.)

 

PRIVATRÄTT.

 

Beckman, Nils. Barns skadeståndsskyldighet. Sthm. Försäkringsjuridiskafören. 36 s. Kr. 3.00. — Försäkringsjuridiska föreningens publikationer. Nr 7. (SvJT 1951 s. 206.)
Bergström, Svante. Om räckvidden av den s. k. 200-kronors-regeln i kollektivavtalslagen. Studier över enskild arbetstagares skadeståndsskyldighet enligt kollektivavtalslagen. Sthm. Sveriges juristförb. 124 s. Kr.9.00. — Arbetsrättsliga spörsmål. 1. (SvJT 1951 s. 356.)
Björling, C. G., & Malmström, Åke. Civilrätt. Lärobok för nybörjare. 12. uppl. av C. G. Björlings Läroboki civilrätt för nybörjare. Lund. Gleerup. VIII, 340 s. Kr. 10.80. (SvJT 1951 s. 138.)
Braekhus, Sjur. Ishindringer ved reisebefraktning . . . With a summary inEnglish. Gbg. Gumpert. 48 s. Kr. 4.00. — Handelshögskolans i Göteborg skriftserie. 1949: 3. — Skrifter
utg. i samverkan med Sjörättsföreningen i Göteborg. 2.
Bramsjö, Sven. Om avtals återgång. En studie över innehållet i återgångspåföljden. Akad. avh. Lund. Gleerup. XXIII, 390 s. Kr. 16.00. — Skrifterutg. av Juridiska fakulteten i Lund.11. (SvJT 1951 s. 345.)
Dennemark, Sigurd. Om rätten till arbetstagares uppfinningar. Kommentar till lagen den 18 juni 1949 om rätten till arbetstagares uppfinningarm. m. Sthm. Norstedt. 101 s. Kr. 4.50.(SvJT 1951 s. 446.)
Fogelklou, Lars. Om fartygsinteckning såsom kreditobjekt med beaktande särskilt av därmed sammanhängande försäkringsfrågor. Gbg. Gumpert. 30s. Kr. 3.50. — Handelshögskolans i Göteborg skriftserie. 1950: 2. — Skrifter utg. i samverkan med Sjörättsföreningen i Göteborg. 4.
Hagbergh, Erik. Några spörsmål angående konossement i linjefarten ...With a summary in English. Gbg. Gumpert. 22 s. Kr. 3.00. — Handelshögskolans i Göteborg skriftserie. 1950: 1. — Skrifter utg. i samverkanmed Sjörättsföreningen i Göteborg. 3.
Hedfeldt, Erik. Expropriation för tätbebyggelse. Redogörelse för 1949 års ändringar i expropriationslagenjämte fullständig lagtext. Sthm. Norstedt. 112 s. Kr. 4.75. (SvJT 1951s. 133.)
Hellner, Jan. Om obehörig vinst, särskilt utanför kontraktsförhållanden. Ett civilrättsligt problem i komparativ belysning. Akad. avh. Upps. Almqvist & Wiksell. XXXIV, 413s. Kr. 18.00.
Hesselgren, Ove, & Samuelsson, Yngve. Den nya semesterlagen. Redogörelse för gällande semesterlagstiftning. 4.uppl. Sthm. Norstedt. 190, (1) s.Kr. 4.75.
Lindhagen, Arthur. Överförmyndares skyldigheter. En handledning jämte fullständig lagtext och formulär. 2. omarb. uppl. ombesörjd av GÖSTAWALIN. Sthm. Norstedt. XI, 216 s. Kr. 5.50. (SvJT 1951 s. 138.)
Malmström, Åke. Om säkerhetsöverlåtelse av fast egendom. Upps. Lundequistska bokh. 24 s. Kr. 1.00. — Uppsala universitets årsskrift.1950: 2. (SvJT 1951 s. 287.)
Matz, S. Bidrag till tolkningen av näringsfrihetsförordningen. Sthm. Norstedt. 66, (1) s. Kr. 3.75. (SvJT 1951s. 214.)

 

142 IVAR AGGE.Nilsson-Stjernquist, Per. Föreningsfirmans funktion. Lund. Gleerup. 139s. Kr. 8.50. — Skrifter utg. av Juridiska fakulteten i Lund. 13. (SvJT 1951 s. 280.)
Den nya aktiebolagslagen jämte dithörande författningar med förklaringar. Utg. av E. STENBECK, MAURITZ WIJNBLADH [ &] HÅKAN NIAL. 2. uppl., ombesörjd av MAURITZ WIJNBLADH och HÅKAN NIAL. Sthm. Norstedt. VIII, 860 s. Inb. kr. 21.00.
Den nya lagen om försäkringsrörelse av den 17 juni 1948 jämte dithörande författningar med förklaringar. Utg. av OLOF H. APPELTOFFT. Sthm. Norstedt. 581 s. Inb. kr. 22.50.
Olivecrona, Karl. Hur man läser gravationsbevis. Sthm. Sparfrämjandet [Seelig]. 113 s. Kr. 7.50. — Sparbankernas skriftserie. 10. (SvJT 1951 s. 685.)
Schmidt, Folke. Kollektiv arbetsrätt. Sthm. Tiden. (4), 246 s. Kr. 11.50. (SvJT 1951 s. 617.)
Smith, Göran, & Åberg, Kaj. Arbetsgivare — arbetstagare. Sthm. Ljus. 326 s. Kr. 11.50. (SvJT 1951 s. 283.)
Stenbeck, E. Förmyndare och gode män. En handledning jämte formulär. 5. omarb. uppl., ombesörjd av G.WALIN. Sthm. Norstedt. VIII, 157 s. Kr. 4.10. (SvJT 1951 s. 138.)
Svennegård, Carl. Social hyreslag. Riktlinjer för en reform. Sthm. Tiden & Hyresgästernas riksförb. 48 s. Kr.1.50.
Thulin, Gösta G. Fritt fiske — och enskilt. Den nya fiskelagstiftningen. Sthm. Norstedt. 59 s. Kr. 1.50. —Bra att veta. Norstedts samhällsorientering. Red. av Folke Thunborg. 4.
af Trolle, Ulf. Om lagstiftning mot prisdiskriminering. With an English summary. Sthm. [Seelig.] 126 s.Kr. 8.00. — Företagsekonomiska forskningsinstitutet vid Handelshögskolan i Stockholm. Meddelanden. 31.
Westman, E. G. Några juridiska frågor vid elverksdrift. Sthm. Sv. elverksfören. 101 s. Kr. 7.50.

 

STRAFFRÄTT.

 

Andenaes, Johannes. Rättsuppgörelsen i Norge efter andra världskriget. Sthm. Bonnier. 60 s. Kr. 2.75. — Studentföreningen Verdandis småskrifter. 512. (SvJT 1951 s. 627.)
Andenaes, Johannes. Svek och motståndunder Norges ockupationsår. Sthm. Bonnier. 59 s. Kr. 2.75. — Studentföreningen Verdandis småskrifter. 511.(SvJT 1951 s. 627.) Hammenhög, Waldemar, & Janson, Bertel. Sol och vår. Dokumentariska närbilder. Med förord av GUNNAR LUNDQUIST. Sthm. Natur och kultur. 182 s. Kr. 8.00. (SvJT 1950 s. 351.) Kampen in o t brottet. En kulturhistorisk studie i brott ochstraff. Huvudred.: LEIF BECKMAN.... D. 1. Malmö. Sv. facklitteratur. 314 s. Inb. kr. 49.00. Lyttkens, Yngve. Domen över Magdalena Rudensköld. Sthm. Bonnier. 254 s., 4 pl.-bl. Kr. 11.00. (SvJT 1951 s. 769.) Nelson, Alvar. Rätt och ära. Studier i svensk straffrätt. Akad. avh. Upps. Lundequistska bokh. VII, 438 s. Kr. 24.00. (SvJT 1951 s. 35.) Thornstedt, Hans. Företagaransvar. Sthm. Sveriges industriförb., Nord.bokh. i distr. 48 s. Kr. 3.00. — Sveriges industriförbund. [Böcker.] [Avd.] Lagstiftning. 21.

 

PROCESSRÄTT.

 

Rättegångsbalken jämte annan processlagstiftning. Med hänvisningar och sakregister utg. av ÅKE HASSLER. Sthm. Norstedt. 492 s.Inb. kr. 36.00. (SvJT 1950 s. 283.)

 

STATS- OCH FÖRVALTNINGSRÄTT(INKL. FINANSRÄTT).

 

Alexanderson, Nils. Svensk tryckfrihet. Sthm. Bonnier. 50, (3) s. Kr. 2.05. — Studentföreningen Verdandis småskrifter. 500.
Allmän pensionsförsäkring. En sammanfattning av Pensionsutredningens undersökningar och förslag. Sthm. [Nord. bokh.] 32s. Kr. 0.75.
Bastman, Alf E. Medicinalförfattningar. 6. omarb. och utvidgade uppl. Sthm. Nord. bokh. XVI, 1603 s. Halvfr. bd kr. 89.00.
Bergils, H. Supplement till Kortfattad översikt av svensk alkohollagstiftning och dess tillämpning. Sthm. O. Eklund. 31, (1) s. Kr. 0.60.
Bergils, H., & Åman, A. Supplement till Svensk nykterhetslagstiftning. (Januari 1950.) Sthm. O. Eklund. 47s. Kr. 0.90.
Bexelius, A., Nordenstam, A., & Aurén, N. Byggnadslagstiftningen (byggnadslagen, byggnadsstadgan). 2. uppl. Sthm. Norstedt. 726 s. Inb. kr. 21 00.

 

SVENSK LITTERATURFÖRTECKNING 1950. 143Elmér, Åke. Svensk socialpolitik. 4.uppl. Lund. Gleerup. XII, 330 s., 2 tab. Inb. kr. 7.35.
Feuk, Ivan M. Min deklaration. Handledning för rätt deklaration enligt nya formulären. 19 i fyllda deklarationsblanketter för olika inkomstkällor. Ny utök. uppl. Gbg. Wezäta. [Eskilstuna. J. O. Öberg.] 96 s. Kr.3.25.
Förteckning över kommuner, församlingar, postanstalter och myndigheter samt redogörelsee för storkommunindelningen. Utg.: ERIK LINDBERG. Malmö. Utg. 67, (1) s.Kr. 6.00.
Geijer, Erland, Rosenqvist, Eric,Sterner, Harry. Skattehandbok. D. 2.2. uppl. Sthm. Norstedt. 540 s. Inb. kr. 23 50.
Gärde, N. Om särbeskattning av trycktaskrifter ur tryckfrihetsrättslig synpunkt. Utlåtande. Sthm. Svenska tidningsutgivarefören. 9, (1) s. Kr.1.25.
Gärefors, Axel. Om beskattning av sparbanks rörelse med synpunkter på sparbankernas bokföring och självdeklaration. Sthm. Sparfrämjandet [Seelig]. 58, (1) s. Kr. 475. — Sparbankernas skriftserie. 9.
Hesslén, Gunnar. Statskunskap. 6. uppl. Sthm. Bonnier. 174, (1) s. Kr.4.60.
Höjer, Karl J. Samhället och barnen. Svensk lagstiftning till skydd och stöd för barn. 3. uppl. Sthm. Norstedt. 309 s. Kr. 8.50.
Kommunallagarna för landsbygden av JOHN OLSSON [ &] F. KAIJSER. Sthm. Landskommunernas förb. [Seelig.] 490, (1) s. Inb. kr.7 00.
Lagstiftningen om kommunal och ecklesiastik indelning m. m. jämte kommentar. Utarb. av ERIK SCHALLING.Utg. av statens nämnd för utgivande av förvaltningsrättsliga publikationer. Sthm. Nord. bokh. i distr. XII, 308 s. Inb. kr. 10.00.
Lange, Gunnar. Byggnadsregleringen. Sthm. Norstedt. 34 s. Kr. 1 50. — Bra att veta. Norstedts samhällsorientering. Red. av Folke Thunborg. 3.
Lindgren, Gunnar. Sambeskattningsfrågan. En principiell kommentar till betänkandet [Statens offentligautredningar 1949: 47]. Upps. & Sthm. Almqvist & Wiksell i distr. 31 s. &4 diagrambl. i ficka. Kr. 2.50.
Nilsson-Stjernquist, Nils. Riksdagen och kronans fasta egendom. Tolkningen och tillämpningen av § 77 regeringsformen. Lund. Gleerup. XXIV, 392 s. Kr. 15.00. — Skrifter utg. av Fahlbeckska stiftelsen. 35.
Nyman, Olle. Parlamentarismen i Sverige. Huvuddragen av utvecklingen efter 1917. Sthm. Ehlin. 131 s. Kr.3.00. — Idé och samhälle.
Ohlon, Sven Em. Hur skall jag deklarera samt beräkna och betala mina skatter? Ny uppl. med senaste bestämmelser. Upps. 1949. Lindblad. 53s. Kr. 1.10.
Olsson, John. Kommunal självstyrelse i Sverige. Sthm. Bonnier. 59, (3) s.Kr. 2.00. — Studentföreningen Verdandis småskrifter. 507.
Olsson, John. Kommunal valhandbok. Huvudgrunderna för de kommunala valen. Kommunala vallagen med kommentarer. Övriga författningar. 2. uppl. Sthm. Landskommunernas förb. [Seelig.] 160 s. Kr. 3.00.
Olsson, John. Nöjesskatten. Handledning vid tilllämpning av 1945 års författningar... 2. uppl. [Sthm.] Landskommunernas förb. [Seelig]. 111, (1) s. Kr. 3.75.
Petrén, Gustaf. Tryckfrihetslagstiftningen. Kortfattad vägledning till nya tryckfrihetsförordningen med följdlagar. Sthm. Sv. tidningsutgivareföreningen. 110, (4) s. Inb.kr. 12.00. — Svenska tidningsutgivareföreningens skriftserie. 1.
Prawitz, Gunnar. Om försäljning av kyrklig jord. Sthm. Inst. för offentlig och internationell rätt [Fritzeshovbokh.]. 39 s. Kr. 4.50. — Skrifter utg. av Institutet för offentlig och internationell rätt. 8.
Ragnå, Birgit. Vem hjälper? Vem råder? D. 1. Handbok i sociala och administrativa frågor. 4. omarb. uppl. Sthm. Lindfors. S. 3—158. Integral bdkr. 7.50.
Rimby, Hjalmar. De nya kommunerna. En aktuell översikt jämte tabeller. Borlänge. Volym. [Sthm. Seelig.] 102 s. Kr. 2.00.
Sellberg, Hjalmar. Staten och arbetarskyddet 1850—1919. En studie i svensk socialpolitik. [Akad. avh.] Upps. Almqvist & Wiksell. 319 s. Kr. 10.00.
Staf, Nils. Polisväsendet i Stockholm 1776—1850. Sthm. Geber. XVI, 568s., 9 pl.-bl. Kr. 20.00. — Monografierutg. av Stockholms kommunalförvaltning.

 

144 IVAR AGGE.Sundberg, Halvar G. F. Valrätt med tillhörande valförfattningar. Sthm. Inst.för offentlig och internationell rätt [Fritzes hovbokh.]. VIII, 294 s. Kr. 15.00. — Skrifter utg. av Institutet för offentlig och internationellrätt. 9. (SvJT 1951 s. 45.)
Sveriges kommunallagar jämte andra den kommunala förvaltningen berörande lagar. Utg. av P. E. SKÖLD och AL VANNER. Sthm. Tiden. 213 s. Kr. 3.25. — Tidens medborgarhandböcker.
Thunborg, Folke. Den nya kommunindelningen i text, statistik och kartor. Sthm. Norstedt. 134 s. Kr. 18.00.
Thylin, Henning. Vad innebär sambeskattningen? Sthm. Tiden. 42 s. Kr. 0.75. — Socialdemokratisk skriftserie. 22.
T. U: s yttrande över 1949 års skatteutredningsförslag om särskild skatt på vissa tidskrifter. Sthm. Sv. tidningsutgivareföreningen. 32 s. Gratis.
Tulltaxa med statistisk varuförteckning, tulltaxeförordning och tullrestitutionsförordning jämte tillämpningsföreskrifter m. m. Utg. av VICTOR DENWARD. [Ny uppl.] Trelleborg. Crafoords bokh. 329 s. Inb. kr. 15.00.
Wallentheim Adolf. Ny kommunindelning — varför? Sthm. Tiden. 47 s. Kr. 0.60. — Fakta i tidens frågor.Wetlerberg, Gunnar. Handbok i kyrkolagfarenhet. 6. uppl. Lund. Håkan Ohlsson. XI, (1), 1323 s. Inb. kr.34.00.

 

INTERNATIONELL RÄTT.

 

Karlgren, Hjalmar. Kortfattad lärobok i internationell privat- och processrätt. Lund. Gleerup. 197 s. Kr.9.00.
Sundberg, Halvar G. F. Folkrätt. 2.uppl. Sthm. Inst. för offentlig och internationell rätt. (3), 398 s. Kr.19.50.