Andra huvudtiteln i statsverkspropositionen slutar för 1952/53 på omkring 51 milj. mot omkring 41 milj. för löpande budgetår. Att kronorna äro flera är ett uttryck för att de äro mindre. Liksom föregående år har justitieministern tvingats till stor återhållsamhet när det gäller realökningar, även om behoven på vissa punkter äro trängande.
    Justitiedepartementet får en ny byråchefstjänst för budgetarbetet. Under departementets rubrik faller också ett anslag för möbler m. m. till Bergstrahlska huset, som beräknas bli i vissa delar färdigt under budgetåret och däri bl. a. arbetsdomstolen, RÅ, strafflagberedningen, straffrättskommittén samt övriga till departementet hörande kommittéer och sakkunniga skola få lokaler. Så småningom skall även NRev dit från Rosenbad. Antalet extra revisionssekreterare minskas med en till fem. Regeringsrådens antal utökas däremot med ett fr. o. m. 1/10. Från domstolarna är i övrigt att anteckna att den sista återstående ordinarie hovrättsnotariebefattningen — i Svea hovrätt — indrages, att tingsdomarna, som lämnades utanför chefslöneregleringen, flyttas upp från Ca 33 till Ca 37 samt att en plan framlägges för domsagornas lönegruppsindelning. Denna innebär nedflyttning av 24 stycken och uppflyttning av 22, alltså en nettosänkning. Emellertid skola uppflyttnigarna verkställas genast, nedflyttningarna däremot först vid vakans. Resultatet av omgrupperingen blir 19 domsagor i grupp I, 23 i grupp II, 36 i grupp III, 31 i grupp IV och 8 i grupp V.
    Justitieministern annonserar beslut rörande omläggning av förmynderskapsbokföringen hos underrätter och överförmyndare i huvudsaklig överensstämmelse med det förslag därtill som varit utremitterat under 1951 och som för närvarande praktiskt utprövas vid rådhusrätten i Västerås. För nya förmynderskapsböcker begäres 75 000 kronor.
    Anslaget för Ersättning åt domare, parter och vittnen föreslås höjt från 2 milj. till 2,4 milj. Till höjningen bidrar i någon, fast tämligen ringa mån att arvodet till läkare för summarisk sinnesundersökning vid förundersökning i brottmål höjts från 30 till 75 kronor. Anslaget till Kostnader enligt lagen om fri rättegång höjes från 1,2 till 1,75 milj. kronor. Anslaget för Resestipendier åt domare m. fl. vidkännes tyvärr en icke oväsentlig reducering genom att det upptas till oförändrat nominellt belopp, 10 000 kronor.
    Under Fångvården m. m. behandlas bl. a. 1951 års fångvårdsutrednings förslag rörande utvidgning av fritidsverksamheten m. m. och normaldagschema för fångvårdens anstalter, personalbehovet vid fångvårdsanstalterna, utbildningen av personalen inom fångvården och säranstalter för unga fångar. För fritidsverksamhet föreslås ytterligare 106 000 kronor. Fångvårdspersonalen minskas något i samband med en rationalisering av

 

168 NOTISER.arbetet, kvinnoavdelningen vid Långholmsanstalten och mansavdelningen i Växjö nedläggas, 15 000 kronor beräknas för utbildningskurser för personalen och Västeråsanstalten skall inredas för det yngsta fångklientelet. Där skall inredas verkstäder med viss maskinell utrustning, vartill medel äskas.
    Beträffande det yngsta fångklientelet — 15—17-åringarna — erinrar justitieministern att fångvårdsutredningen uttalat, att detta klientel snarast bör överföras till socialvården. Justitieministern ansluter sig härtill och nämner att förslag till de lagändringar och organisatoriska åtgärder som erfordras härför äro under utarbetande. Intill dess denna reformär fullständigt genomförd, fortsätter justitieministern, är det tyvärr ofrånkomligt, att ett antal 15—17-åringar undergår straffarbete och fängelsestraff med därav följande särskilda risker för att dessa ungdomars asociala tendenser skärpas och deras framtida anpassning till ett laglydigt liv försvåras. Det gäller då att under övergångstiden i möjligaste mån nedbringa dessa skadeverkningar. Det är mot bakgrunden härav man har att se förslaget beträffande Västeråsanstalten, som alltså bör betraktas mera som en övergångsanordning.
    Interneringsnämnden har begärt att få sin sekreterare överförd från arvodesstat till e. o. och ungdomsfängelsenämnden har velat få sin sekreterarbefattning förändrad till heltidstjänst men båda ha fått avslag.
    Slutligen lämnar justitieministern en del intressanta upplysningar angående övervakningsarbetet bland villkorligt dömda och villkorligt frigivna. Antalet övervakningsfall var 1 okt. 1951 9 892 och antalet övervakare och tillsynsmän var 4 784. Antalet villkorligt dömda under övervakning har på ett år ökat med 12 % och antalet villkorligt frigivna under tillsyn med 5 %. Ökningen av antalet dömda är mest framträdande i Stockholmsdistriktet — med 24 % — och i Göteborgsdistriktet — med 20 %. Justitieministern anför att skäl kunna åberopas för en utbyggnad av den fasta skyddskonsulentorganisationen. Emellertid är han i nuvarande läge förhindrad att framlägga förslag härom. En viss förstärkning ges dock i det att bl. a. 10 000 kronor anvisas för arvodesanställning av en skyddsassistent i Boråsdistriktet.

B. L.