Juridiska föreningen i Lund höll under vårterminen 1951 fyra sammanträden. D. 6 febr. höll prof. Ragnar Bergendal föredrag över ämnet »Juristutbildningen», d. 22 mars talade universitetslektorn Niels Klerk, Köpenhamn, om »Aktieselskabets anonymitet», d. 16 april höll prof. Olof Kinberg föredrag över ämnet »Illusioner inom straffrätt och kriminalpolitik» och vid vårutflykten till Lillsjödal d. 5—6 maj talade docent Alvar Nelson, Uppsala, om »Yttrandefrihetens gränser».
    Höstterminens sammanträden inleddes med att föreningen som sin gäst kunde hälsa Danmarks Justitsminister Helga Pedersen, som d. 21 sept. höll föredrag över ämnet »Har politiet andre opgaver end de rent politimæssige?» D. 6—7 okt. anordnade föreningen en diskussion på Lillsjödal om »Juristernas fackliga organisation». Till denna hade inbjudits 15 representanter från Juridisk Diskussionsclub, Köpenham. Inledare voro prof. E. Munch-Petersen, Köpenhamn, och prof. Per Stjernquist, Lund. Årsmötet hölls d. 4 dec., då prof. Gunnar Heckscher höll föredrag över ämnet »Metoder att undersöka statsförvaltningens faktiska organisation». Därefter visade stadsfogde Gillis Björck en film om Lund och terminens sista sammanträde avslutades med dans.
    Stipendiet ur Knut och Alice Wallenbergs fond tilldelades vid årsmötetjur. kand. Claes-Göran Källner.
    Föreningens styrelse för 1951 har haft följande sammansättning: ordf.prof. Per Stjernquist, v. ordf. jur. kand. Ulf Persson, sekr. jur. stud. Karin Andersson, litteraturförman jur. stud. Sven Nyman, skattmästare jur. stud. Sven-Erik Åkesson, klubbmästare jur. stud. Marianne Berencreutz, sångförman jur. stud. Bengt Wessman samt konsulter jur. stud. Sven-Erik Nilsson och Sten Losman. — Föreningens medlemsantal är omkr. 250.

 

    Stockholms högskolas juridiska förening har under 1951 anordnatföljande sammankomster: d. 8 mars föredrag av hovrättsassessorn Torwald Hesser om hovrättsbanan, d. 15 mars studiebesök på Utrikesdepartementet, där byråchefen Carl Bergenstråhle gav en kort redogörelse för departementet varefter representanter för politiska avdelningen, handelsavdelningen

 

NOTISER. 175och pressbyrån berättade om olika sidor av departementets arbete, d. 12 april diskussion över ämnet »Pressen, allmänheten och domstolarna», varvid advokaten Ragnar Gottfarb, hovrättsfiskalen Sten Rudholm samt redaktörerna Eric Stapelberg och Curt Falkenstam inledde, d. 23 april föredragav fil. lic. Valdemar Fellenius över ämnet »Barnförhör i brottmål», vilket föredrag illustrerades av stålbandsupptagningar, d. 30 april valborgsmässofest, d. 12 okt. recentiorsfest, d. 19 okt. konstituerades J 51, varvid jur.kand., civ.ekon. Bengt Karlsson höll ett anförande om Sveriges Juristförbund, d. 6 nov. paneldiskussion om ungdomsbrottslighet, i vilken deltogo byråchefen Torsten Eriksson, direktören Sven Ersman, ungdomsåklagaren Sten Mattson, advokaten Olof Perselius samt rådmannen Erik Tammelin under ordförandeskap av notarie Per-Axel Brommesson och d. 14 nov. föredrag av sekreteraren i SACO pol. mag. jur. kand. Börje Langendorf över ämnet »Juristen i intresseorganisationernas tjänst».
    Föreningen har under året haft glädjen att se som sina gäster en representant för vardera Juristklubben Codex i Helsingfors, Juristforeningen i Oslo och Juridisk Diskussionsclub i Köpenhamn och har själv sänt representanter till de två sistnämnda föreningarna.
    Styrelsen har under 1951 haft följande sammansättning: ordf. jur. kand.Per-Axel Brommesson, v. ordf. jur. stud. Hjalmar Pripp, sekr. jur. stud. Erik Tandberg, skattmästare jur. stud. Lennart Eckerberg, bibliotekarie jur.stud. Åke Westerlund och konsulter jur. stud. Torsten Carlsson, Lennart Benckert och Birgitta Bergstrand. — Föreningen har 783 medlemmar.