Justitiedepartementet. K. M :t har
    21 dec. 1951 förordnat t. f. förste kanslisekr. i just.dep. Thore Wisén att t. v. uppehålla ett kanslirådsämbete i departementet;
    s. d. förordnat e. o. assessorn i Svea hovrätt Erland Conradi att t. v. biträda inom just.dep. med vissa utredningsuppdrag;
    28 dec. 1951 förordnat t. f. andre kanslisekr. i just.dep. Lars Nordvall och Karl Gustaf Grönhagen att fr. o. m. 1 jan. 1952 vara e. o. andre kanslisekr. i departementet;
    11 jan. 1952 förordnat andre kanslisekr. i just.dep. Åke Mossler att räknat fr. o. m. 1 jan. 1952 vara e. tjänsteman i lönegrad Cg 29.

 

    Statsdepartementens antagningsnämnd. K. M:t har 18 jan. 1952 förordnat expeditionschefen i just.dep. Tage Evers att under 1952 vara led. och sekr. i statsdepartementens antagningsnämnd.

 

    Riksdagens lagutskott. Första lagutskottet har till ordf. omvalt borgmästaren Olov Rylander. V. ordf. är liksom föregående år f. d. fattigvårdskonsulenten Verner Hedlund. Såsom ledamöter ha, utöver Rylander, invalts två jurister, nämligen advokaten Georg Branting och lantbrukaren Leif Cassel, båda från I kamm. Ledamot är vidare bl. a. prof. Elis Håstad (II kamm.). Av suppleanterna äro tre jurister, nämligen från I kamm. prof. Nils Herlitz och aktuarien Erik Englund samt från II kamm. advokaten Ingrid Gärde Widemar. Bland suppleanterna märkes även överdirektören Hardy Göransson (I kamm.). Sekr. är hovrättsfiskalen Bengt Wieslander och notarie med sekr.göromål hovrättsfiskalen Holger Romander.
    I andra lagutskottet är folkskolläraren David Norman ordf. (omvald) och lantbrukaren Edvin Jacobsson v. ordf. (likaledes omvald). Av ledamöterna

 

176 NOTISER.är en jurist, direktören Karl K:son Wistrand från I kamm. Hr Englund är suppleant även i andra lagutskottet. Suppleant är vidare bl. a. byråinspektören Daniel Wiklund (II kamm.). Sekr. är hovrättsassessorn Carl G. Persson och notarie med sekr.göromål tingssekreteraren Göran Borggård.
    Jämväl tredje lagutskottet har omvalt sitt presidium. Ordf. är sålunda prof. Åke Holmbäck och v. ordf. hemmansägaren Abel Andersson. Hr Cassel är suppleant i tredje lagutskottet. Ytterligare en suppleant är jurist, nämligen advokaten Yngve Häckner (II kamm.). Sekr. är hovrättsassessorn Peter Westerlind och notarie med sekr.göromål andre kanslisekr. Einar Herlitz.