Tillströmningen till juristbanan. I nedanstående tabell lämnas några uppgifter om antalet nyinskrivningar och antalet examina vid de juridiska fakulteterna under åren 1943—1951 (ang. tioårsperioden 1933—1942 se SvJT 1943 s. 289).

    Uppsala Lund Sthm S:a 
Nyinskrivna juris studerande 1943 106 93 183 382
  1944 115 81 183 379
  1945 132 96 201 429
  1946 108 70 167 345
  1947 100 68 140 308
  1948 112 104 142 358
  1949 118 97 227 442
  1950 143 125 260 528
  1951 121 119 253 493
Avlagd juris kandidatexamen 1943 72 44 100 216
  1944 60 48 94 202
  1945 49 49 100 198
  1946 55 51 97 203
  1947 54 39 82 175
  1948 73 48 83 204
  1949 71 59 95 225
  1950 78 53 94 225
  1951 67 55 126 248
Statsvetenskaplig juridisk examen 1943 3 7 10 20
  1944 3 10 19 32
  1945 3 10 17 30
  1946 4 9 14 27
  1947 6 8 13 27
  1948 3 10 14 27
  1949 4 17 21
  1950 4 5 7 16
  1951 4 2 13 19
Distriktsåklagarexamen 1946 52 52
  1947
  1948 36 36
  1949 4 4
  1950 28 28
  1951 16 16

S. R.

    Institutet för rättsvetenskaplig forskning, grundat av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Av arbeten, som understötts av institutet, ha under år 1951 utkommit justitierådet Hjalmar Karlgrens Ändamålsbestämmelser och stiftelser (jfr s. 293) samt den av Suomalainen Lakimiesyhdistys sam-

-320 NOTISER.manställda finska juridiska bibliografien 1809—1948. Under den närmaste tiden väntas utkomma ett arbete av prof. Åke Malmström om rättsförhållandena mellan föräldrar och barn samt en översättning av prof. Tauno Tirkkonens bok om skiljemannaförfarandet. Under institutets medverkan pågående arbeten äro i övrigt: obligationsrättens allmänna del (prof. Knut Rodhe), handelsbolag och enkla bolag (prof. Håkan Nial), ny del av Grundlinjer i skadeståndsrätten (prof. emeritus Vilhelm Lundstedt), vissa köpklausuler (hovrättsassessor Gunnar Lagergren), tjänsteavtal (prof. Folke Schmidt), ny upplaga av Skadeståndsläran (justitierådet Karlgren), svensk juridisk bibliografi (justitierådet Nils Regner) samt ny upplaga av Almén,Om köp och byte av lös egendom (f. d. justitierådet Rudolf Eklund och justitierådet Gösta Walin).