Södra avdelningen av Sveriges advokatsamfund har under 1951 hållit två sammanträden, därvid förutom föreningsärenden förekommit föredrag av prof. Carsten Welinder, Lund, över ämnet »Aktuella skattefrågor» och av hovrättsrådet Curt Bergström över ämnet »Advokaten i hovrättsprocessen».
    Styrelsen har utgjorts av advokaterna Carl Borgström, Lund, ordf., Bertil Peyron, Hälsingborg, Tore Lindell, Malmö, Åke Wettermark, Malmö, och Wilhelm Penser, Eslöv, med advokaterna Hans Ingemanson, Lund, Bengt Linders, Hälsingborg, och Eric A. Andersson, Trelleborg, som suppl. Avdelningens sekr. och kassaförv. har varit advokaten Ingemanson. Ledamöterna i samfundsnämnden ha varit advokaterna Henning Dahlin, Ystad, Hans-Erik Bachmann, Malmö, Lennart Jacobsson, Malmö, Gunnar Behm, Malmö, och Jean Möller, Hälsingborg, med advokaterna Svante Malmquist, Malmö, Helmer Wåhre, Eslöv, Olof Wellmark, Lund, Thorsten Persson, Kristianstad, och Hugo Santesson, Karlshamn, som suppl. Avdelningenräknade vid årsskiftet 140 medlemmar.

 

    Västra avdelningen av Sveriges advokatsamfund höll ordinarie sammanträde d. 30 mars 1951 i Göteborg. Efter då förrättat val har styrelsen följande sammansättning: advokaterna Ivar Glimstedt, Göteborg, ordf, Stig Wiberg, Tage Zetterlöf och Folke Andersson, Göteborg, Per Tottie, Uddevalla, Tore Ljungberg, Skövde, Erik Hedlund, Borås, och Bertil Landberg, Vänersborg, ord. ledamöter, samt Hilding Herrlin, Falkenberg, suppl. Såsom sekr. och kassaförv. fungerar advokaten Bo Westman och såsom klubbmästare advokaten Kaj Bergström. Till avdelningens representanter i samfundets nämnd valdes till ord. ledamöter advokaterna Sigfrid Brundin, Folke Sjögren, Sven Colléen och Harald Lewerth, Göteborg, Henry Friberg, Uddevalla, och Rudolf Lidmar, Halmstad. Till suppl. valdes advokaterna Edvin Gidén, Åke Eckerstein, Urban Kihlman och Tor Setterberg, Göteborg, Einar Ristedt, Mariestad, och Bo Gillis Heijl, Borås Vid sammanträdet hölls inledningsanföranden till diskussion om verksamheten inom advokatsamfundet och dess avdelningar av advokaterna Fredrik Holmgren, Bo Westman och Gunnar Lagerberg. — Avdelningen räknade vid 1951 års utgång 158 medlemmar.

 

    Mellersta avdelningen av Sveriges advokatsamfund har haft årsmöte d. 17 mars 1951 i Örebro. Föreningens styrelse har utgjorts av advokaterna Harald Håkansson, Uppsala, ordf, Karl Gezelius, Falun, Harry Gombrii, Västerås, Otto Lange, Kristinehamn och Magnus Wistrand, Örebro, den sistnämnde sekr. Styrelsesuppl. ha varit advokaterna Birger Gezelius,Falun, Per Bondestam, Uppsala, Torsten Malm, Örebro, Nils Tyrén, Karlstad, och Gösta Kalén, Västerås. Revisorer ha varit advokaterna Arvid Berggren och Josef Frenander, båda Örebro, med advokaterna Fritz Helmer,

 

NOTISER. 327Karlstad, och Nils Åkesson, Kristinehamn, som suppl. Till ledamöter i samfundets nämnd ha utsetts advokaterna Josef Frenander, Örebro, Helmer Lindh, Ludvika, och Aje Werner, Karlstad, med advokaterna Folke Adelsohn, Karlstad, L. E. Widell, Karlskoga, samt Karl Gezelius, Falun, somsuppl. — Avdelningens medlemsantal var vid 1951 års utgång 84.