Alvin Christer Wirgin avled d. 17 mars 1952. Han var född i Nässjöd. 3 jan. 1887, avlade mogenhetsex. i Malmö 1905 och jur. kand.ex. i Lund 1908. Efter tingsmeritering, tjänstgöring vid Lunds universitets räntekammare och länsstyrelsen i Jönköpings l. samt advokatverksamhet blev han 1927 rådman i Jönköping och 1930 borgmästare i Trelleborg.

 

    Ny regeringsledamot. K. M:t har 31 mars 1952 utnämnt generaldirektören och chefen för lantmäteristyrelsen Allan Nordenstam att vara statsråd; landshövdingen i Blekinge län Bertil Fallenius har samtidigt förordnats att fr. o. m. 1 juni 1952 under den tid Nordenstam innehar statsrådsämbete uppehålla befattningen som generaldirektör och chef för lantmäteristyrelsen.
    Statsrådet Nordenstam är född i Jönköping 1904, blev student där 1923, avlade lantmäteriexamen 1927 och blev jur. kand. vid Stockholms högskola 1932. Efter tingstjänst i Kalix domsaga tjänstgjorde Nordenstam i Svea hovrätt och hovrätten för Övre Norrland, blev assessor vid sistnämnda hovrätt 1940 och hovrättsråd där 1944 samt var t. f. rev.sekr. 1945—1946. Han blev byråchef i lantmäteristyrelsen 1946 och generaldirektör där 1948. Nordenstam har anlitats för ett stort antal sakkunniguppdrag.

 

    Justitiedepartementet. Dep.chefen har förordnat
    7 mars 1952 f. d. exp.chefen Carl-Gustaf Bruno att verkställa översyn av gällande bestämmelser rörande hovrätternas domkretsar;
    12 mars 1952 t. f. förste byråsekreteraren Carl-Henric Ericsson att såsom expert biträda 1951 års fångvårdsutredning;
    17 mars 1952 överläkaren Bo Gerle att såsom expert biträda straffrättskommittén.

 

    Hovrätterna. K. M:t har 28 mars 1952 förordnat adj. led. i Göta hovrätt Harald Kastrup att fr. o. m. 1 april 1952 vara e. o. assessor i samma hovrätt.

 

    Vattendomstolarna. K. M:t har 21 mars 1952 förordnat civilingenjören Folke Karlefors att fr. o. m. 1 juni 1952 vara e. o. vattenrättsingenjör.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har
    8 febr. 1952 utnämnt e. assessorn vid Stockholms rådhusrätt Lars Sandwall att vara assessor vid samma rådhusrätt;
    15 febr. 1952 utnämnt assessorn vid rådhusrätten i Malmö Gösta Ljungstrand att vara rådman i samma stad;

 

334 PERSONALNOTISER.    22 febr. 1952 utnämnt assessorn vid Göteborgs rådhusrätt Gösta Elander att vara assessor vid samma rådhusrätt;
    7 mars 1952 utnämnt assessorn vid rådhusrätten i Karlstad Sven Åke Fogelberg att fr. o. m. 1 april 1952 vara civilrådman i Falun;
    14 mars 1952 utnämnt tingssekreteraren i Jösse domsaga Gunnar Nordin att fr. o. m. 1 april 1952 vara assessor vid rådhusrätten i Södertälje.