Svensk förening för internationell sjörätt höll årsmöte d. 17 maj 1951 i Malmö. Å mötet förekom bland annat överläggning rörande ämnen, som skulle behandlas vid konferens med Comité Maritime International i Neapel under september månad, nämligen frågor om utkast till konvention angående kvarstad å fartyg, ansvarsbegränsnings- och konossementskonventionerna och guldklausulen, sjöpanträttskonventionen, inteckning i fartyg, bortfraktarens ansvarighet vid passagerarbefordran samt frågan om en internationell domstol för sjörättsliga och lufträttsliga tvister.
    D. 20 nov. 1951 ägde sammanträde rum i Stockholm. Härvid avlades rapport från konferensen i Neapel samt diskuterades föreningens yttrande till CMI över förslag till kvarstadskonvention. Vidare lämnades meddelande rörande föreningens framställning till Kungl. Maj :t om upphävande av guldklausulen i sjölagen och konossementslagen.
    Föreningens styrelse utgöres av justitierådet Algot Bagge, ordf., generalkonsuln G. Carlsson, v. ordf., justitierådet E. Hagbergh, skeppsredaren E. Högberg, generalkonsuln Axel A:son Johnson, advokaten C. L. Schönmeyr samt f. d. hovrättsrådet och divisionsordf. H. Wikander med assurans direktörerna A. T:son Bergendal och N. Rogberg som suppl. Sekr. äradvokaten Claës Palme.

 

    Högsta domstolen. K. M:t har
    25 april 1952 beviljat högsta domstolens ordförande, justitierådet Axel Afzelius avsked från justitierådsämbetet med utgången av april 1952;
    s. d. förordnat justitierådet Ragnar Gyllenswärd att fr. o. m. 1 maj 1952 vara högsta domstolens ordförande.
    K. M :t har 5 maj 1952 till justitieråd fr. o. m. den 19 i samma månad utnämnt rådmannen i Stockholm Erik Tammelin.
    Justitierådet Tammelin är född i Helsingfors 1896 .Han avlade i Stockholm stud.ex. 1914 och jur. kand.ex. 1920 samt började sistnämnda år tjänstgöra vid Sthms rådhusrätt. Där blev han kriminalassessor 1927, förste assessor 1934 och rådman 1942. Han harunder åren 1925—1938 tjänstgjort som e. föredragande och e. ledamot i pensionsstyrelsen, under åren 1941—1942 varit ordf. i hyresmedlingsnämnden i Sthm och under åren 1946 och 1947 innehaft förordnande såsom suppl. för ordf. i utlänningsnämnden. Sedan 1947 har han varit suppl. för ordf. i sinnessjuknämnden. Under 1951 har han en kortare tid varit förordnad att uppehålla JK-ämbetet. Vidare

 

NOTISER. 397har han innehaft utredningsuppdrag inom försv.dep., JK-ämbetet och parlamentariska undersökningskommissionen ang. flyktingärenden.