Justitiedepartementet. K. M:t har
    4 april 1952 förordnat assessorn i hovrätten över Skåne och Blekinge Johan Björling att t. v. biträda med utredningsuppdrag inom dep.;
    25 april 1952 förordnat förste kanslisekreteraren i dep. Olof Melén att fr. o. m. 1 juli 1952 vara byråchef i dep.;
    s. d. utnämnt t. f. kanslirådet i dep. Thore Wisén att fr. o. m. 1 maj 1952 vara kansliråd i dep.
    Dep.chefen har 23 april 1952 förordnat lagbyråchefen Bjön Kjellin att såsom expert biträda 1951 års fångvårdsutredning.

 

    Finansdepartementet. Dep.chefen har 26 april 1952 förordnat e. o. assessorn i Svea hovrätt Peter Westerlind att fr. o. m. 15 maj 1952 varasekr. åt 1948 års sparbankssakkunniga.

 

    Handelsdepartementet. K. M:t har 9 maj 1952 förordnat t. f. statssekreteraren i dep., hovrättsrådet i Svea hovrätt Kurt Holmgren att fr. o. m. 1 juli 1952 vara statssekreterare i dep.

 

    Tjänstlediga revisionssekreterare. Följande på stat uppförda revisionssekreterare åtnjöto 15 april 1952 på grund av offentligt uppdrag eller liknande ledighet från revisionssekreterartjänsten: M. Wijnbladh (justdep.), F. Rudewall (JO), I. Öhman (försv.dep.), Hj. Nordfelt (just.dep.), C. Svennegård (v. ordf. i hyresrådet), H. Digman (just.dep.), S. Ekblom (inr.dep.), B. Widegren (just.dep.), Y. Linder (just.dep.), I. Ahlström (e. vattenrättsdomare i Mellanbygdens vd) och K. Sidenbladh (just.dep.). Av de 27 ordinarie revisionssekreterarna voro alltså 16 i tjänst.
    Såsom vikarie för de tjänstlediga revisionssekreterarna eller eljest såsom revisionssekreterare tjänstgjorde: hovrättsråden K. Larsson (Skåne), I Weidenhaijn (Svea), T. Ahlgren och B. Höijer (Göta), assessorerna L. Wetterling (Göta), R. Lundin och E. Ameln (Svea), tingsdomaren S. Aminoff (Sollentuna och Färentuna), assessorerna U. Norén (Göta), J. Victor (Svea) och B. Arnold (V. Sverige), tingsdomaren Å. Sahlquist (Östra och Medelsta), assessorn G. Engström (Skåne), tingsdomarna S. Rosengren (V. Göinge) och R. Adde (Södertörn) samt assessorn L. af Klintberg (Svea).

 

    Hovrätterna. K. M:t har
    4 april 1952 förordnat adj. led. i hovrätten för Övre Norrland Sven Brehmer att vara e. o. assessor i samma hovrätt;
    25 april 1952 utnämnt e. o. assessorerna i Svea hovrätt Gunnar von Sydow och Hans-Fredrik Ringdén att fr. o. m. 1 maj 1952 vara assessorer i samma hovrätt;
    s. d. förordnat adj. led. i Svea hovrätt Gustaf Petrén att fr. o. m. 1 maj 1952 vara e. o. assessor i samma hovrätt;
    9 maj 1952 förordnat adj. led. i Svea hovrätt Ivan Wallenberg att varae. o. assessor i samma hovrätt.
    Utnämningarna av von Sydow och Ringdén skola ej föranleda rubbning i dem meddelade förordnanden att biträda med vissa utredningsuppdrag inom kommunikations- resp. försvarsdepartementen.

 

    Hovrätternas indelning. Hovrätternas indelning till tjänstgöring vard. 1 april 1952 följande. (* betyder SvJT:s ombud för insamlande av rättsfall.)
Svea hovrätt.
    I avd.: lagmannen S. Nyström, hovrättsrådet G. Graffman*, v. ordf., e. o.assessorerna N. Mangård och H. Nordqvist samt adj. led. L.-E. Tillinger.

 

398 NOTISER.    II avd.: lagmannen B. Thuresson, hovrättsrådet T. Boye*, v. ordf., hovrättsrådet G. Aquilon, e. o. assessorn F. Palmér samt adj. led. G. Stridsberg.
    Ill avd.: lagmannen F. W. Killander, hovrättsrådet E. Zethelius*, v.ordf., hovrättsrådet S. D. Sanne, e. o. assessorn P. Westerlind samt adj.led. I. Wallenberg och S. Egersten.
    IV avd.: lagmannen T. Salén, hovrättsrådet B. Scherdin, v. ordf., hovrättsrådet G. Hagströmer*, e. o. assessorerna E. Beskow och J. Gyllensvärd samt adj. led. A. Loheman.
    V avd.: lagmannen H. Leijon, hovrättsrådet S. Björklund*, v. ordf., hovrättsrådet R. Senndahl, e. o. assessorn T. Hesser och adj. led. J. Oldin.
    VI avd.: lagmannen G. Hagendahl, hovrättsrådet F. Hägglund*, v. ordf., e. o. assessorn G. Seldén samt adj. led. G. Petrén och Ä. Sundquist.
    VII avd.: lagmannen E. Drangel, hovrättsrådet A. Adelsohn, v. ordf., hovrättsrådet R. Pihl* samt adj. led. A. Hallström och S. Jacobsson.
    VIII avd. jämte vattenöverdomstolen: lagmannen P. Poss*, hovrättsråden S. Afzelius, v. ordf., G. Thulin, v. ordf., och N. Jansson, e. o. assessorerna T. Mellgard, O. Lindhagen, L. Lindberg och C.-A. Hallenberg samt adj. led. S.-E. Bergstrand. I vattenöverdomstolen tjänstgör därjämte kammarrådet Per Gavelius.
Göta hovrätt.
    I avd.: lagmannen Ove Lundin, hovrättsrådet Erik Täcklind, v. ordf., samt e. o. assessorerna Olof Svensson*, Knut Ahlbom* och Harald Kastrup.
    II avd.: presidenten Joel Laurin, hovrättsråden Ingemar Lilja*, v. ordf., och Bo N:son Dag samt adj. led. tingsdomaren Malte Nilsson och Ulf Lundvik.
    I den mån presidenten Laurin ej deltager i lagskipningsarbetet tjänstgör å II avd. adj. led. Bo Swartling.
    III avd.: lagmannen Olof Löthner, hovrättsråden Nils Brodén, v. ordf., och Sven Ruhe samt e. o. assessorerna Per Karlberg och Börje Falken.
Hovrätten för Västra Sverige.
    I avd.: presidenten H. Elliot, hovrättsråden J. Olsson, v. ordf., P.-O. Hainer och C. I. Lefwander, e. o. assessorn L. G. Lindencrona* samt adj. led. Sven Pettersson.
    II avd.: hovrättsråden S. Wildte, tjänstg. ordf., och A. Bonge*, t. f. v.ordf., assessorn Anna-Lisa Vinberg, e. o. assessorn G. Ernulf samt adj. led.I. Ulveson.
    III avd.: lagmannen O. Bäcksin, hovrättsråden E. Ahlgren, v. ordf., och G. Ljung* samt e. o. assessorerna K. W. Modigh och B. Erichs.
Hovrätten över Skåne och Blekinge.
    I avd.: presidenten I. Wieslander, hovrättsråden H. Moberg*, v. ordf., E. Persson och H. Nordholm samt adj. led. G. Ohlsson.
    II avd.: lagmannen H. Backman*, hovrättsråden T. Lundquist, v. ordf., och C. Bergström, e. o. assessorn S. B. Jacobson samt adj. led. L. Fredlund.
    III avd.: lagmannen G. Nilsson*, hovrättsråden G. Ekström, v. ordf., och B. Möller samt e. o. assessorerna P. Ryding och S. Walberg.
Hovrätten för Nedre Norrland.
    I avd.: presidenten K. Elliot, hovrättsrådet C. G. Asplund*, v. ordf., assessorerna G. Malmer och L. Dixelius samt adj. led. I. Henkow.
    II avd.: lagmannen A. Bexelius*, hovrättsrådet N. Graneli, v. ordf., samt assessorerna T. Melin och Å. Äkebring.
Hovrätten för Övre Norrland.
    I avd.: lagmannen Y. Kristensson*, hovrättsrådet W. Larsson, v. ordf., samt assessorerna B. Rydstedt och I. Lidbeck.
    II avd.: presidenten C. Romberg, hovrättsrådet G. Lindskog*, v. ordf., assessorerna B. Åström, G. Hammarström och B. Zethræus samt adj. led.S. Brehmer.