NOTISER. 399    Tjänstlediga lagmän, hovrättsråd, assessorer, fiskaler, tingsdomare och tingssekreterare. Följande hovrättsledamöter, fiskaler, tingsdomareoch tingssekreterare åtnjöto omkring 1 april 1952 på grund av offentligtuppdrag (annat än förordnande i underrätt) m. m. ledighet från tjänsten:
    i Svea hovrätt: hovrättsråden K. Hedström (hand.dep.), H. Zetterberg (statsråd), B. Unger (tjänstgör hos JK), K. Holmgren (t. f. statssekr.i hand.dep.), S. Strömberg (chef för rättsavd. i jordbr.dep.), G. Fredrikson (kommunikationsdep.), I. Weidenhaijn (t. f. rev.sekr.), E. Hedfeldt (lagbyråchef i just.dep.), C. Carlon (statens bränslekommission) och A. Ribbing (statens jordbruksnämnd), assessorerna R. Lundin (t. f. rev.sekr.),T. Nordström (lagberedningen), E. Ameln (t. f. rev.sekr.), Å. Martenius (hand.dep.), J. Victor (t. f. rev.sekr.), S. Dennemark (t. f. lagbyråchef ijust.dep.), G. von Sydow (komm.dep.), H.-Fr. Ringdén (försvarsdep.), E.Conradi (just.dep.), R. Nyman (soc.dep.), P.-E. Füst (jordbr.dep.), A.Brunnberg (just.dep.), S. af Geijerstam (lagbyråchef i inr.dep.), A. Lindstedt (hand.dep.), B. Alexanderson (lagberedningen), L. Granqvist (soc.dep.), G. Lagergren (studier), C. Fr. Hadding (inr.dep.), S. G. Jonzon (jordbr.dep.), L. af Klintberg (t. f. rev.sekr.), A. Nordin (bitr. vattenrättsdom. vid Söderbygdens vd), C. Söderström (likvidationsnämnden), G. Thyresson (just.dep.), P. Bergsten (justdep), B. Bernhard, E. Falk och G.Wessman (likvidationsnämnden), E. Backman (tjänstgör hos MO), S. Falk (just.dep.), C. Hamilton (byråchef i hyresrådet), H. E. Nordström (just.ministeriet i Etiopien), L. Simonsson (byråchef i priskontrollnämnden), S. Larsson (bitr. vattenrättsdom. vid Norrbygdens vd), N. E. Äqvist (byråchef hos MO), E. Sjöberg (bitr. vattenrättsdom. vid Mellanbygdens vd), ochB. Hult (byråchef i socialstyrelsen) samt fiskalerna F. Andrén, (studier), S. Rudholm (straffrättskommittén), H. Hessler (studier), C. Holmberg (strafflagberedningen), I. Lekman (vattenrättssekr. vid Söderbygdens vd), J. Malmström (vattenrättssekr. vid Mellanbygdens vd), B. Holmquist (tjänstgör hos JO), L. Schoultz (bitr. vattenrättssekr. vid Österbygdens vd), J.Gyllenswärd (arbetsdomstolen), N. Vasseur (vattenrättssekr. vid Österbygdens vd), J. Åkerman (vattenrättsssekr. vid Norrbygdens vd), L. Hjerner och O. Bruun (studier), Å. Wikner (e. vattenrättssekr. vid Norrbygdensvd), S. H. Ryman (arbetsdomstolen), K.-G. Cars (bitr. vattenrättssekr. vid Söderbygdens vd), N. Söderlund (t. f. vattenrättssekr. vid Västerbygdens vd), L. Delin (t. f. e. vattenrättssekr. vid Västerbygdens vd), G. Dyrssen (bitr. vattenrättssekr. vid Mellanbygdens vd), T. Löwbeer (bitr. vattenrättssekr. vid Mellanbygdens vd), G. Hjelmér (studier) och O. Olsson (bitr. vattenrättssekr. vid Norrbygdens vd);
    i Göta hovrätt: hovrättsråden B. Lindskog (t. f. kommerseråd och byråchef i kommerskollegium), B. Beskow (kanslichef hos likvidationsnämnden), T. Ahlgren och B. Höijer (t. f. rev.sekr.), assessorerna L. Wetterling och U. Norén (t. f. rev.sekr.), S. Cederbalk (sekr. i 1951 års rättegångskommitté), E. Walberg (byråchef hos RÅ), L.-E. Björkman (inr.dep.) och Th. Granger (likvidationsnämnden) samt fiskalerna B. Wieslander (sekr. i riksdagens I lagutskott), P. G. Blomdahl (bitr. sekr. i 1951 årsrättegångs kommitté), och H. Romander (not. med sekr. göromål i riksdagens I lagutskott);
    i hovrätten för Västra Sverige: lagmannen H. Wickström (medlem av Förenta Nationernas Domstol, Libyen), hovrättsråden B. Lassen (lagbyråchef i just.dep.), G. A. Widell (statssekr. i försvarsdep.), Y. Söderlund (hand.dep.), och S. F. Pontén (riksnämnden för ekon. försvarsberedskap), assessorerna E. G. Stangenberg (byråchef hos JK), B. Arnold (t. f. rev.sekr.), W. Stoltz (t. f. kansliråd i kommunikationsdep.), S. Hasslow (likvidationsnämnden), T. Hellqvist (domare i High Court, Addis Abeba), och M. Ernulf (enskild tjänst) samt fiskalen S. Hillert (studier);
    i hovrätten över Skåne och Blekinge: hovrättsrådet K. L. Larsson (t. f. rev.sekr.), assessorerna O. Petrén (just.dep.), G. Engström

 

400 NOTISER.(soc.dep.), J. Björling (just.dep.), O. Hegrelius (t. f. statssekr. i jordbrdep.), I. Jönsson (hand.dep.), C. G. Persson (sekr. i riksdagens II lagutskott) samt fiskalerna B. Hjern (just.dep.), G. Borggård (not. med sekr. göromål i riksdagens I lagutskott), och I. Rehnberg (not. i riksdagens konstitutionsutskott) ;
    i hovrätten för Nedre Norrland: hovrättsråden S. Edling (statssekr. i just.dep.), C.-H. Nordlander (t. f. generaldirektör i lantbruksstyrelsen) och C. Mellander (likvidationsnämnden);
    i hovrätten för Övre Norrland: hovrättsråden H. Henkow (just.dep., ställf. MO), E. Dahlin (kanslichef hos priskontrollnämnden), B. Kjellin (lagbyråchef i just.dep.), Y. Samuelsson (chef för rättsavd. i soc.dep.), och P.-A. Hansén (fastighetsbildningssakk.) samt assessorn Ä. Paulsson (byråchef i försvarsdep.).