STURE HEIDING. Svensk varumärkesrätt. Sthm 1951. 62 s. Kr. 4.00. — Affärsekonomis skriftserie nr 27.

 

    Vi ha saknat en handbok i svensk varumärkesrätt, ett område där vår litteratur över huvud taget är sparsam och till stor del består av spridda tidskriftsartiklar och liknande. Juris doktor STURE HEIDING är en av de få svenska jurister, som specialiserat sig på detta område, och den lilla

 

29—527004. Svensk Juristtidning 1952.

 

450 LITTERATURNOTISER.skrift han nu givit ut är högst välkommen. Den kan rekommenderas både till näringslivets folk, till studenter och till jurister i praktisk verksamhet; i ett så speciellt ämne behöva även utbildade jurister en elementär framställning. Enligt förlagets prospekt vill publikationen till och med rikta sig till dem som under akademiska studier vilja tränga in i ämnet mera grundligt, men detta är kanske att spänna bågen för högt; därtill fordras både ett större format och litet försiktigare formuleringar här och var. Om förf. i stället bestämt sig för att ge enbart en elementarbok, hade framställningen — som i stort sett är väl lämpad för detta syfte — på några ställen kunnat i disposition och uttryckssätt göras ännu lättare tillgänglig. Å andra sidan hade då några partier av mera teoretiskt intresse med fördel kunnat uteslutas.
    I denna korta anmälan få några detaljerinringar inte plats; de skulle i varje fall inte ha gällt väsentligheter. Kanske kan det dock nämnas, att det skulle ha varit en fördel om allt vad som gäller utländska varumärken samlats på ett ställe, samt att man nog skulle ha velat veta litet mera om problemet »service marks», d. v. s. kännetecken för en rörelse som består i att tillhandahålla tjänster. Hft.