International Review of Criminal Policy. No 1, January 1952. United Nations, Department of Social affairs, New York.

 

    I programmet för Förenta Nationernas verksamhet för förebyggande av brottslighet och behandling av lagöverträdare, »prevention of crime and treatment of offenders», ingår bl. a. att söka åstadkomma ett effektivt internationellt samarbete. Av främsta betydelse har det ansetts vara att samla och över hela världen sprida tillförlitlig upplysning på detta område. Som ett led i denna verksamhet utger FN en tidskrift som publiceras i en engelsk och en fransk upplaga, the International Review of Criminal Policy och Revue international de politique criminelle.
    Första numret av tidskriften har nu utkommit. Enligt förordet skall tidskriften främst syssla med de metoder som används i kampen mot brottsligheten. Den blir därför mera en tidskrift för tillämpad kriminologisk vetenskap än en vetenskaplig tidskrift i trängre mening. Termen »criminal policy» syftar på all organiserad verksamhet från samhällets sida som är speciellt inriktad på »prevention av crime and treatment of offenders». Tidskriften skall inte ägna stort utrymme åt teoretiska artiklar. Största vikt skall läggas på bibliografiskt material, omfattande anmälningar och recensioner av nyutkomna publikationer samt bibliografiska översikter i ämnen av särskilt intresse; vidare på fackmässig information, innefattande bl. a. redogörelser för utvecklingen i lagstiftning och administration, rapporter från FN:s och andra organisationers verksamhet samt från kongresser och konferenser. Avsikten är att tidskriften skall utkomma med två nummer årligen, i januari och juni.

 

452 LITTERATURNOTISER.    Det föreliggande häftet ägnar stort utrymme åt en redogörelse för FN:s verksamhet på hithörande område. Häri ingår en uppgift på de nationella korrespondenter som på inbjudan av FN utsetts att bidraga till FN:s verksamhet. Vidare lämnas uppgift om de icke-statliga internationella organisationer som ägna sitt huvudsakliga arbete åt förebyggande av brottslighet. Bland dessa organisationer upptagas de nordiska kriminalistföreningarna och deras internationella kommitté.
    Tidskriftsnumret innehåller en artikel av MARC ANCEL om Observations on the international comparison of criminal statistics och en redogörelse av Louis VAN SCHALKWIJK för ny lagstiftning i Sydafrikanska unionen i fråga om vuxna lagöverträdare, »work colonies», en behandlingsform avsedd att i stället för vanligt straff ådömas sådana som kan tänkas vara mottagliga för »training and treatment», men ej avsedd för de utpräglat kriminella.
    Halva numret upptages av en förteckning över tidskriftsartiklar som publicerats i huvudsak under tiden jan. 1950—juni 1951, ordnade i vissa huvudavdelningar, jämte författarregister. Det är en imponerande sammanställning, upptagande 1,992 artiklar hämtade från 319 tidskrifter, av vilka 124 systematiskt genomgåtts. Bland tidskrifter på nordiskt språk återfinnas NTfK, Nordiska kriminalistföreningarnas årsbok och Nordisk kriminalteknisk tidskrift. Avsikten är att i kommande nummer lämna en liknande förteckning över böcker och att fortsätta båda serierna. Värdet av detta arbete kan inte överskattas. Utan tvivel kommer det att underlätta det kriminologiska forskningsarbetet och bidraga till en samordning av ansträngningarna att finna medel i kampen mot brottsligheten. C. H.